เยาวชนผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2555 PDF Print E-mail

 

 

แนะนำเยาวชนผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

สาขาฟิสิกส์  ประจำปี 2555

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้แทนดังนี้


         
Mr. Poompong Chaiwongkhot     

 

 

     

 

ชื่อ - นามสกุล (TH)

  :     นายภูมิพงศ์  ไชยวงศ์คต
 

ชื่อ - นามสกุล (ENG)

  :     Mr.Poompong  Chaiwongkhot
 

สนใจงานวิจัยทางด้าน

  :     การสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับกับดัก
        เชิงแสงแม่เหล็ก (Magneto Optical Trap, MOT)
        เป็นการศึกษากระบวนการ  วิธีการ  และแนวคิดทาง
        ฟิสิกส์   โดยมีวัตถุประสงค์ในการหาค่าตัวแปรต่างๆ
        ในการทดลอง   เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัว
        และหาค่าประสิทธิภาพการบรรจุสูงสุดของ MOT
      

ปัจจุบัน

  :     กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 4
        สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Mr. Tutanon Sinthuprasith
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นายทุตานนท์  สินธุประสิทธิ์
 

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    Mr.Tutanon  Sinthuprasith
 

  สนใจงานวิจัยทางด้าน

:    Search for New Physics in 8-jet Final State with
     CMS detector, Search for Narrow Resonance in
     Pair produced Color Octet Boson with CMS Detector,
     W'->tb Resonance with Left-and Right-handed
     Couplings to Fermions with D0 detector, Super
     Kamiokande III Outer Detector Simulation Tuning

  ปัจจุบัน

:    กำลังศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ปีที่ 4 
     สาขาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยบราวน์ สหรัฐอเมริกา


Mrs. Nuchalee  Schwertfager
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นางนุชลี  ชเวิร์ตเฟเกอร์
 

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    Mrs.Nuchalee  Schwertfager
 

  สนใจงานวิจัยทางด้าน

:    VERIFICATION OF X-RAY SPECTRA FROM
     DEFECTS  IN  SOME NITRIDE AND OXIDE
     COMPOUNDS   BY    FIRST   PRINCIPLES
     CALCULATIONS     โดยงานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับ
     การคำนวณในระดับอะตอมของสาร โดยใช้เทคนิค
     First  principles  calculations  หรือ  ab  initio
     calculations   เพื่อการศึกษาสมบัติเชิงลึก    และ
     ความบกพร่องของสารในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
     การมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของสารในด้านไฟฟ้าและ
     การเปล่งแสง

  ปัจจุบัน

:    กำลังศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ปีที่ 3
     สาชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Miss Sutassana  Na Phattalung      

 

 

     

ชื่อ - นามสกุล (TH)

  :     นางสาวสุทัศนา  ณ พัทลุง
 

ชื่อ - นามสกุล (ENG)

  :     Miss Sutassana  Na Phattalung
 

สนใจงานวิจัยทางด้าน

  :     การศึกษาแบบเฟิสต์พรินซิเพิลของคู่สารเจือใน
        ไทเทเนียมไดออกไซด์    (First-principles study
        of codoping in TiO2)  เป็นการศึกษาหาคู่่สารเจือ
        ในไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สามารถลดแถบพลังงาน
        ได้ โดยคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
        ต่อต้านแบคทีเรียด้วยแสงได้ดียิ่งขึ้น
     

ปัจจุบัน

  :    สำเร็จศึกษาระดับชั้นปริญญาเอก
       สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


Mr. Norraphat  Srimanobhas
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นายนรพัทธ์  ศรีมโนภาษ
 

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    Mr.Norraphat  Srimanobhas
 

  สนใจงานวิจัยทางด้าน

:    Searching for monojet signal at the LHC ซึ่งเป็นการ
     วิเคราะห์ข้อมูลการชนกันของอนุภาคโปรตรอน-โปรตรอน
     จากเครื่องเร่งอนุภาค  LHC   โดยอาศัยข้อมูลจากเครื่อง
     ตรวจวัดอนุภาคซีเอ็มเอส    (compact Muon Solenoid,
     CMS) โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล Monojet + Missing
     Transverse Energy (MET) เพื่อค้นหา Graviton and
     Larg Extra Dimension (Following ADD model),
     Dark Matter และ Unparticles

  ปัจจุบัน

:    เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     โดยได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขชาฟิสิกส์
     คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ
     University of Antwerp, Belgium


Mr. Kittiwit  Matan
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นายกิตติวิทย์  มาแทน
 

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    Mr.Kittiwit  Matan
 

  สนใจงานวิจัยทางด้าน

:    condensed matter physics โดยเฉพาะ strongly
     correlated electron systems เช่น ตัวนำยวดยิ่ง
     ที่อุณหภูมิสูง (High-Tc superconductivity) และ
     frustrated magnetic systems

  ปัจจุบัน

:    เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
     มหาวิทยาลัยมหิดล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
     The University of Chicago สาขาฟิสิกส์  และระดับ
     ปริญญาเอกจาก Massachusetts Insitute of
     Technology สาขาฟิสิกส์-----------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว