เยาวชนผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2554 PDF Print E-mail

 

 

แนะนำเยาวชนผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

สาขาเคมี ฟิสิกส์ สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์  ประจำปี 2554

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้แทนดังนี้


         
Mr. Anawin Sanguankao     

 

 

     

ชื่อ - นามสกุล (TH)

  :     นาย อนาวิล  สงานแก้ว
 

ชื่อ - นามสกุล (ENG)

  :     Mr. Anawin  Sanguankeo
 

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

  :     26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554

งานวิจัย

  :     การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ไขมัน
        ในช่องท้อง สัดส่วนร่างกาย และ กลุ่มอาการ
        เมตะบอลิค

ปัจจุบัน

  :     กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6
        แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


Mr. Titiwat Sungkaworn
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นาย ฐิติวัฒน์  สังขวร
 

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    Mr. Titiwat  Sungkaworn
 

  ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

:    26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554

  งานวิจัย

:    การศึกษาความสำคัญเชิงสรีรวิทยาของรูปแบบ
     การกระจายตัวของ G-protein coupled receptor
     บนผิวเซลล์ที่มีต่อการส่งสัณญาณภายในเซลล์

  ปัจจุบัน

:    กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ 4 
     ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


Miss Ponpan Matangkasmbut
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นางสาว พรพรรณ  มาตังคสมบัติ
 

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    Miss Ponpan  Matangkasombut
 

  ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

:    26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554

  งานวิจัย

:    ศึกษาบทบาทของระบบภูมิคุ้มกัน
     ในโรคไข้เลือดออก

  ปัจจุบัน

:    อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล-----------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว