สิ่งที่ได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ Print


 

การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในแต่ละปีมีการเชิญนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในแต่ละสาขามาร่วมการประชุมหมุนเวียนไประหว่างสาขาแพทยศาสตร์หรือสรีรวิทยา สาขาเคมี และสาขาฟิสิกส์

สิ่งที่ผู้แทนประเทศไทยจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ

1) ได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ และได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในอดีตจำนวนมาก ที่มานำเสนอผลงานในการประชุม

2) ได้เรียนรู้ รับข้อคิดและคำแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิจัยรุ่นใหม่จากทั่วโลก เกิดการสร้างเครือข่ายกับนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมประชุม

3) ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุมนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดและจุดประกายให้กับบุคคลในสังคม เช่น เด็กและเยาวชน ครูอาจารย์ และนักวิจัย