สิ่งที่ได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ PDF Print E-mail


 

การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในแต่ละปีมีการเชิญนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในแต่ละสาขามาร่วมการประชุมหมุนเวียนไประหว่างสาขาแพทยศาสตร์หรือสรีรวิทยา สาขาเคมี และสาขาฟิสิกส์

สิ่งที่ผู้แทนประเทศไทยจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ

1) ได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ และได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในอดีตจำนวนมาก ที่มานำเสนอผลงานในการประชุม

2) ได้เรียนรู้ รับข้อคิดและคำแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิจัยรุ่นใหม่จากทั่วโลก เกิดการสร้างเครือข่ายกับนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมประชุม

3) ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุมนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดและจุดประกายให้กับบุคคลในสังคม เช่น เด็กและเยาวชน ครูอาจารย์ และนักวิจัย

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว