วิธีการสมัคร ปี 2553 PDF Print E-mail

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 

 

  ประกาศ

หัวข้อประกาศ

เอกสารประกอบ

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
      เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 กันยายน 2552

 

  ปฏิทินกิจกรรม ปี 2553

กิจกรรม

ช่วงเวลา
1. ประกาศรับสมัคร
วันนี้ - 31 สิงหาคม 2552
2. สัมภาษณ์และคัดเลือกเบื้องต้น
กันยายน 2552
3. นำรายชื่อที่เหมาะสมกราบบังคมทูล
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    ทรงคัดเลือกขั้นสุดท้าย
กันยายน 2552
4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
กุมภาพันธ์ 2553
5. เข้าร่วมโครงการ
    ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ปลายเดือนมิถุนายน – ต้นเดือนกรกฎาคม 2553

 

  คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละกลุ่ม

     1. นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
          - เป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 
         - มีผลการเรียนอยู่ใน 10 เปอร์เซนต์แรกของระดับชั้น, มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง, มีประสบการณ์ในการทำวิจัย
 

 

     2. นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
          - มีความเชี่ยวชาญและประสบผลสำเร็จทางงานวิชาการ 
         - มีงานวิจัยที่โดดเด่น 
     
    - มีประสบการณ์ในการสอน ช่วยสอน หรือ ถ่ายทอดความรู้
 

 

     3. อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย
           - จบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี (จนถึงวันปิดรับสมัคร)
        - มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยหลังปริญญาเอก 
        - มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
        - เคยเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ 
        - มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในงานสอน ช่วยสอน หรือถ่ายทอดความรู้
   


   คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

      1. มีความสนใจจริงทางด้านการวิจัยทางเคมี  ฟิสิกส์  สรีรวิทยาหรือแพทย์ศาสตร์
      2. มีความมุ่งมั่นในสาขาการวิจัยของตนและสาขาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
      3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในระดับดีมาก
      4. ได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับสากล 
          หรือมีหลักฐานในการรับทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรือรางวัลทางวิชาการ
      5. เข้าใจและเห็นความสำคัญของความรู้และการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อสังคม
      6. ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมของโครงการมาก่อน
 

Last Updated on Monday, 29 November 2010 16:01
 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว