วิธีการสมัคร ปี 2557 PDF Print E-mail

 

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย สมัครเข้าร่วม
โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์
และโครงการ
Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2557

     

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งการประชุมนี้จะหมุนเวียนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ และกิจกรรมการประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS) ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการประชุมที่ได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล และนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสากล ทั้งนี้ผู้เข้าร่วม การประชุมจะได้รับแรงบันดาลใจ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆจากประสบการณ์จริงของนักวิจัยและ/หรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล

 

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556  


  เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการฯ

หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ฉบับ และ CD จำนวน 3 ชุด

 

  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.       1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 จนถึงจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประชุม

2.       2. มีผลการเรียนอยู่ในระดับ 10 เปอร์เซ็นต์แรกของระดับชั้น

3.       3. อายุไม่เกิน 35 ปี (จนถึงวันปิดรับสมัคร)

4.       4. มีความสนใจจริงทางด้านงานวิจัย และมีความมุ่งมั่นในสาขางานวิจัยของตนและสาขาวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5.       5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในระดับดีถึงดีมาก

6.       6. เข้าใจและเห็นความสำคัญของความรู้และการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อสังคม

7.      7. ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมของโครงการฯ มาก่อน

 

  กำหนดการรับสมัคร (ของทุกปี)

รับสมัคร ( ผ่านระบบออนไลน์ที่ www.nstda.or.th/lindau/pdys )

บัดนี้ – 30 มิถุนายน

สัมภาษณ์และคัดเลือกเบื้องต้น

กรกฎาคม – สิงหาคม

นำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกขั้นสุดท้าย

กันยายน – ตุลาคม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ธันวาคม

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS) ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

มกราคม

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

มิถุนายน กรกฎาคม

 


สาขาที่เปิดรับสมัคร โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ในแต่ละปี

โปรดดูจากเว็บไซต์ของโครงการฯ

 

  สามารถค้นหารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่

www.nstda.or.th/lindau

www.nstda.or.th/gyss

 

 

  ติดต่อสอบถามได้ที่

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา /
โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)

ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 259 7100 ต่อ 77206, 77210

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว