การบรรยายของนักวิทยาศาสตร์ Print

 

การบรรยายของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล

จากการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ครั้งที่ 59http://www.lindau-nobel.org/LecturesOnline.AxCMS?ActiveID=1173