คณะกรรมการโครงการ ปี 2554 PDF Print E-mail

    

   ปี 2554  สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ 

 

รายชื่อคณะกรรมการโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์  ปี 2554  มีทั้งหมด  14  ท่าน

 

รายชื่อ

ตำแหน่ง
     1. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล      ที่ปรึกษา
     2. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ      ที่ปรึกษา
     3. นางสาวมรกต ตันติเจริญ      ที่ปรึกษา
     4. นายไพรัช ธัชยพงษ์      ประธานกรรมการ
     5. หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์      รองประธานกรรมการ คนที่ 1
     6. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล      รองประธานกรรมการ คนที่ 2
     7. นาย ประพนธ์ วิไลรัตน์      กรรมการ
     8. นายสิริฤกษ์ ทรงวิไล      กรรมการ
     9. นายยง ภู่วรวรรณ      กรรมการ
     10. นายธีรวัฒน์ เหมะจุฑา      กรรมการ
     11. นายสุทัศน์ ฟู่เจริญ      กรรมการ
     12. นายรัชตะ รัชตะนาวิน      กรรมการ
     13. นายประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์      กรรมการ
     14. นางฤทัย  จงสฤษดิ์      กรรมการและเลขานุการ

 

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่วางหลักเกณฑ์การดำเนินงานในการประกาศแจ้ง รับสมัคร และการคัดเลือกขั้นต้น ดำเนินการ คัดเลือกนิสิต นักศึกษา นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์  ที่คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย ตลอดจนติดตาม และประเมินผลโครงการ


 

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว