ปี 2553  สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ 

 

รายชื่อคณะกรรมการโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาเคมี ฟิสิกส์ สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์  ปี 2553  มีทั้งหมด  27  ท่าน

 

รายชื่อ

ตำแหน่ง
     1. นายศักรินทร์  ภูมิรัตน      ที่ปรึกษา
     2. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ      ที่ปรึกษา
     3. นางสาวมรกต  ตันติเจริญ      ที่ปรึกษา
     4. นายไพรัช  ธัชยพงษ์      ประธานกรรมการ
     5. หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์      รองประธานกรรมการ คนที่ 1
     6. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล      รองประธานกรรมการ คนที่ 2
     7. นายประพนธ์  วิไลรัตน์      กรรมการ
     8. นายสุพจน์  หารหนองบัว      กรรมการ
     9. นายอภิชาต  สุขสำราญ      กรรมการ
     10. นายจำรัส  ลิ้มตระกูล      กรรมการ
     11. นายพลังพล  คงเสรี      กรรมการ
     12. นายธีรยุทธ  วิไลวัลย์      กรรมการ
     13. นายสิริฤกษ์ ทรงวิไล      กรรมการ
     14. นายยง ภู่วรวรรณ      กรรมการ
     15. นายธีรวัฒน์ เหมะจุฑา      กรรมการ
     16. นายสุทัศน์ ฟู่เจริญ      กรรมการ
     17. นายรัชตะ รัชตะนาวิน      กรรมการ
     18. นายประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์      กรรมการ
     19. นายสุทัศน์  ยกส้าน      กรรมการ
     20. นายถิรพัฒน์  วิลัยทอง      กรรมการ
     21. นายวีรพงษ์  แพสุวรรณ      กรรมการ
     22. นายบุญรักษา  สุนทรธรรม      กรรมการ
     23. นายชูกิจ  ลิมปิจำนงค์      กรรมการ
     24. นายธนากร  โอสถจันทร์      กรรมการ
     25. นางฤทัย  จงสฤษดิ์      กรรมการและเลขานุการ
     26. นางสาวปานกมล  ศรสุวรรณ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     27. นางสาวธันยพัต  ละอองกุลพลวัต      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่วางหลักเกณฑ์การดำเนินงานในการประกาศแจ้ง รับสมัคร และการคัดเลือกขั้นต้น ดำเนินการ คัดเลือกนิสิต นักศึกษา นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี ฟิสิกส์  สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์  ที่คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย ตลอดจนติดตาม และประเมินผลโครงการ


 

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว