ปี 2552  สาขาเคมี  

 

 

รายชื่อคณะกรรมการโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาเคมี ปี 2552
มีทั้งหมด  15  ท่าน

 

รายชื่อ

ตำแหน่ง
     1. นายไพรัช  ธัชยพงษ์      ประธานกรรมการ
     2. หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์      รองประธานกรรมการ
     3. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน      ที่ปรึกษา
     4. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ      ที่ปรึกษา
     5. นางสาวมรกต ตันติเจริญ      ที่ปรึกษา
     6. นายประพนธ์ วิไลรัตน์      กรรมการ
     7. นายสุพจน์ หาญหนองบัว      กรรมการ
     8. นายอภิชาต สุขสำราญ      กรรมการ
     9. นายจำรัส ลิ้มตระกูล      กรรมการ
     10. นายพลังพล คงเสรี      กรรมการ
     11. นายธีรยุทธ์ วิไลวัลย์      กรรมการ
     12. นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล      กรรมการ
     13. นางชฎามาศ ธุวเศรษฐกุล      กรรมการ
     14. นางฤทัย  จงสฤษดิ์      กรรมการและเลขานุการ
     15. นางสาวนิภาพร ปานปั้น      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่วางหลักเกณฑ์การดำเนินงานในการประกาศแจ้ง รับสมัคร และการคัดเลือกขั้นต้น ดำเนินการ
คัดเลือกนิสิต นักศึกษา นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี ที่คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย ตลอดจนติดตามและประเมินผลโครงการ

 

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว