หน้าแรก  |  แนะนำโครงการ   | ภาพกิจกรรม  |  หลักสูตรออนไลน์|  ติดต่อโครงการ

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ทุนระยะยาวรุ่นที่ 23


ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกที่ให้ได้รับทุน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ทุนระยะยาว (Junior Science Talent Project: JSTP) รุ่นที่ 23
และผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องในระดับชั้นถัดไป ประจำปี 2564


แจ้งกำหนดการงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศ
นักเรียนทุนโครงการ JSTP ระยะยาว รุ่นที่ 23 และ JSTP-SCB รุ่นที่ 3
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. (ออนไลน์)

>>ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการปฐมนิเทศฯ<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกรับทุนระยะยาว รุ่นที่ 23 และทุนต่อเนื่องฯ
กำหนดการแสดงความยินดีและปฐมนิเทศ


 

 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 24 (ระยะสั้น)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP
ระดับ ม.ปลาย/ปริญญาตรี รุ่นที่ 24 (ระยะสั้น) จำนวน 48 คน

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ม.ปลาย รุ่นที่ 24

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับสัมภาษณ์ ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 24

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 24 ประจำปี 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา เป็นเหตุให้โครงการฯ ไม่สามารถ ดำเนินการในรูปแบบปรกติแบบเดิมที่ผ่านๆ มาได้ ทางโครงการฯ จึงขอแจ้งปรับการดำเนินการคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ และปรับรูปแบบการสัมภาษณ์ ในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ดังนี้
1. การประกาศรายชื่อ จะทยอยประกาศแยกเป็นแต่ละสาขา และรวมถึงการกำหนดวันสัมภาษณ์ด้วย
2. นักเรียนตามรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกให้รับการสัมภาษณ์ แต่ละสาขา จะได้รับการแจ้งรายละเอียดการสัมภาษณ์ทาง e-mail
ตาม e-mail ที่นักเรียนได้ให้ข้อมูลไว้ในใบสมัคร
3. การสัมภาษณ์จะดำเนินการในระบบออนไลน์ โดยจะใช้เวลาสัมภาษณ์ ประมาณ 15-20 นาที/นักเรียน 1 คน สำหรับช่องทาง การเข้ารับสัมภาษณ์ออนไลน์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

การเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ในเบื้องต้น
1. จัดทำแบบเสนอร่างโครงงานในหัวข้อที่นักเรียนสนใจจะศึกษาเพิ่มเติมจากที่เขียนมาในใบสมัคร
2. Power Point เพื่อนำเสนอและอธิบายรายละเอียดของโครงงาน

ในการสัมภาษณ์มีเวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 15-20 นาที แบ่งเป็น
1. การนำเสนอปัญหาของโครงงานที่สนใจศึกษา โดย Power Point ใช้เวลาประมาณ 7-10 นาที
2. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาที่นำเสนอ และความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

รายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์ออนไลน์
กลุ่มคณิตศาสตร์
สัมภาษณ์ วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น.
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 4 คน

กลุ่มเคมี
สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น.
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 10 คน

กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์
สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-11.20 น.
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 11 คน

กลุ่มฟิสิกส์
สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น.
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 7 คน

กลุ่มคอมพิวเตอร์
สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น.
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 10 คน

กลุ่มชีววิทยา-เกษตร
สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 17 คน

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
สัมภาษณ์ วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-15.30 น
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 21 คน

*ในกรณีที่นักเรียนมีข้อจำกัดหรือไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์
หรือมีความประสงค์สละสิทธิ์การสัมภาษณ์*
กรุณาแจ้งกลับมายัง คุณศรายุธ มนตรีมุข โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1436 (เวลาราชการ)


 

ประกาศกำหนดการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ JSTP 23-3 ม.ปลาย

แจ้งกำหนดการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
ของเยาวชนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับ
เด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 23 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

กำหนดการ
สาขาชีววิทยา-เกษตร :วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564เวลา 09.00-15.00 น
สาขาคอมพิวเตอร์ : วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564เวลา 13.30-17.00 น.
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ :วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ : วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น.
สาขาคณิตศาสตร์ :วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
สาขาฟิสิกส์ : วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น.
สาขาเคมี : วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น.

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการ JSTP-SCB รุ่นที่ 3 ระดับ ม.ปลาย

ประกาศรายชื่อนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับคัดเลือก
ให้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Enrichment Program) ในโครงการสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูง
เพื่อรับการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อาชีพวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน) (โครงการ JSTP-SCB) รุ่นที่ 3 ระดับ ม.ปลาย

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ JSTP-SCB รุ่นที่ 3 ม.ปลาย

 

เลื่อนประกาศรายชื่อสัมภาษณ์โครงการ JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 24 (ระยะสั้น)

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์และ
กำหนดการสัมภาษณ์ JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 24


จากสถานการณ์ปัจจุบัน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ โครงการ JSTP ๋ต้องมีการปรับแผนดำเนินงานเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด และการพิจารณาใบสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ม.ปลาย รุ่นที่ 24 มีการดำเนินงาน ล่าช้า ออกไปจากแผนเดิม จึงทำให้ไม่สามารถ
ประกาศรายชื่อได้ตามกำหนดที่วางไว้ รวมถึงแผนกำหนดการที่จะต้องเลื่อนออกไป และรูปแบบ
การสัมภาษณ์ที่จะต้องเป็นการสัมภาษณ์ทางไกลผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ทั้งนี้ ต้องขออภัยนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน หากได้ผลการพิจารณาใบสมัครผู้ได้รับคัดเลือกสัมภาษณ์แล้ว จะแจ้งเพื่อทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 เม.ย. 2564

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการ JSTP-SCB รุ่นที่ 3 ระดับ ป.ตรี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูง
เพื่อรับการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อาชีพวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน) (โครงการ JSTP-SCB) รุ่นที่ 3 ระดับปริญญาตรี

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ JSTP-SCB รุ่นที่ 3 ป.ตร

 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ต้น รุ่นที่ 24 (ระยะสั้น)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP
ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 24 (ระยะสั้น) จำนวน 68 คน

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ม.ต้น รุ่นที่ 24

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณณัฐวดี (ตาล) โทร. 082-341-2416, 02-470-8394


กรอกรายละเอียดยืนยันข้อมูลนักเรียน
https://bit.ly/3rZtEX6  

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมของทางโครงการได้ที่
http://www.jstp.org/


**ทั้งนี้ทางโครงการจะแจ้งข่าวสารผ่านทาง E-mail ที่นักเรียนได้แจ้งไว้**

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 24

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 24 ประจำปี 2564


รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ รวม 232 คน (รายชื่อเรียงตามตัวอักษร)

กำหนดการสัมภาษณ์ภาคใต้

วันที่ 6 มีนาคม 2564
ณ อาคารเรียนสถาปัตยกรรมฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ

วันที่ 7 มีนาคม 2564
ณ อาคาร 3 โรงเรียน มอ วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ

วันที่ 10 มีนาคม 2564
ณ อาคารวิชาการ 1 ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ

ผู้ประสานงานภาคใต้
คุณกวิสรา สังข์ชุม (แตงกวา) โทร. 082-811-6357
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


กำหนดการสัมภาษณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

วันที่ 13 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุม C2-123 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ

วันที่ 14 มีนาคม 2564
ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์

ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณกุลฒี รัตนรักษ์ (หน่อย) โทร. 099-162-4653
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำหนดการสัมภาษณ์ กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ( ภาคกลาง)

วันที่ 20 มีนาคม 2564
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ

วันที่ 21 มีนาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ

ลงทะเบียนยืนยันเข้ารับการสัมภาษณ์ ภาคกลางและจังหวัดใกล้เคียง
https://forms.gle/Xi5fBiX5BYD3TRqk6

ผู้ประสานงานภาคกลาง
คุณณัฐวดี (ตาล) โทร. 082-341-2416, 02-470-8394
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำหนดการสัมภาษณ์ภาคเหนือ

วันที่ 27 มีนาคม 2564
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ

วันที่ 28 มีนาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ

วันที่ 29 มีนาคม 2564
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ

ลงทะเบียนยืนยันเข้ารับการสัมภาษณ์ ภาคเหนือ
https://forms.gle/Xi5fBiX5BYD3TRqk6

ผู้ประสานงานภาคเหนือ
คุณณัฐวดี (ตาล) โทร. 082-341-2416, 02-470-8394
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. ผู้สอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. ผู้สอบควรมาถึงก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที
3. อนุญาตให้นำเฉพาะอุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าห้องสอบเท่านั้น

 

 

กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์โครงการ JSTP ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 24


โครงการ JSTP ขอแจ้งให้ทราบว่าจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 24
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณสิริอร ชูวงศ์
ผู้ประสานงานโครงการ JSTP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร. 02 470 8394
E-mail : [email protected]

 

 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการ JSTP 23/2

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รุ่นที่ 23
ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2563
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

>>กำหนดการ<<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณศรายุธ มนตรีมุข
โทร 0 2564 7000 ต่อ 1436 (เวลาราชการ)
E-mail : [email protected]

หมายเหตุ : มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2563

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ถนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 7"

รายชื่อผู้ลงทะเบียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 7
ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<
รายชื่อผู้ลงทะเบียนและผู้เข้าร่วม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณศรายุธ มนตรีมุข
โทร 0 2564 7000 ต่อ 1436 (เวลาราชการ)
E-mail : [email protected]

หมายเหตุ : มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563

**กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)**

 

 

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 24 ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 24 ประจำปี 2564

ผู้มีสิทธิ์สมัคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

โอกาสที่จะได้รับ

 • เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะและ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ การบรรยายพิเศษ และทัศนศึกษานอกสถานที่
 • สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงาน
 • มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor) คอยให้คำ
  ปรึกษาการทำงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด
 • มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก โดยไม่ผูกพัน
 • สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเข้าร่วมกิจกรรม
  ของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 ธันวาคม 2563 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เปิดรับสมัคร 
วันนี้ – 15 ธันวาคม 2563
คัดเลือกจากใบสมัคร   
เดือนมกราคม 2564
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์และสอบสัมภาษณ์         
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการคัดเลือก

เดือนมีนาคม 2564
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร ม.ต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปิดรับสมัคร 
วันนี้ – 15 ธันวาคม 2563
คัดเลือกจากใบสมัคร   
เดือนมีนาคม 2564
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์และสอบสัมภาษณ์           
เดือนเมษายน 2564
ประกาศผลการคัดเลือก

เดือนพฤษภาคม 2564
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร ม.ปลาย

ดาวน์โหลดโปสเตอร์รับสมัคร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
คณุสิริอร ชูวงศ์ (ผู้ประสานงานโครงการ JSTP ม.ต้น)
โทร. 02 470 8394 E-mail : [email protected]

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1436 ,1434
E-mail : [email protected]

 

ประกาศผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาว ระดับม.ต้น และม.ปลาย-ป.ตรี รุ่นที่ 22

ประกาศ ผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาว ม.ต้น และ ม.ปลาย-ป.ตรี รุ่นที่ 22
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะยาว รุ่นที่ 22

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกระยะยาว ม.ต้น และ ม.ปลาย-ป.ตรี รุ่นที่ 22

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อาคาร 2
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง  
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120

โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1433 ,1437 
e-mail : [email protected]

 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 23 (ระยะสั้น)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP
ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 23 (ระยะสั้น) จำนวน 55 คน

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ม.ปลาย รุ่นที่ 23

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณศรายุธ มนตรีมุข
โทร 0 2564 7000 ต่อ 1436 (เวลาราชการ)
E-mail : [email protected]


**ทั้งนี้ทางโครงการจะแจ้งข่าวสารผ่านทาง E-mail ที่นักเรียนได้แจ้งไว้**

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับสัมภาษณ์ ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 23

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 23 ประจำปี 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา เป็นเหตุให้โครงการฯ ไม่สามารถ ดำเนินการในรูปแบบปรกติแบบเดิมที่ผ่านๆ มาได้ ทางโครงการฯ จึงขอแจ้งปรับการดำเนินการคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ และปรับรูปแบบการสัมภาษณ์ ในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ดังนี้
1. การประกาศรายชื่อ จะทยอยประกาศแยกเป็นแต่ละสาขา และรวมถึงการกำหนดวันสัมภาษณ์ด้วย
2. นักเรียนตามรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกให้รับการสัมภาษณ์ แต่ละสาขา จะได้รับการแจ้งรายละเอียดการสัมภาษณ์ทาง e-mail
ตาม e-mail ที่นักเรียนได้ให้ข้อมูลไว้ในใบสมัคร
3. การสัมภาษณ์จะดำเนินการในระบบออนไลน์ โดยจะใช้เวลาสัมภาษณ์ ประมาณ 15-20 นาที/นักเรียน 1 คน สำหรับช่องทาง การเข้ารับสัมภาษณ์ออนไลน์จะแจ้งให้ทราบภายหลังการเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ในเบื้องต้น
1. จัดทำแบบเสนอร่างโครงงานในหัวข้อที่นักเรียนสนใจจะศึกษาเพิ่มเติมจากที่เขียนมาในใบสมัคร
2. Power Point เพื่อนำเสนอและอธิบายรายละเอียดของโครงงานในการสัมภาษณ์มีเวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 15-20 นาที แบ่งเป็น
1. การนำเสนอปัญหาของโครงงานที่สนใจศึกษา โดย Power Point ใช้เวลาประมาณ 7-10 นาที
2. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาที่นำเสนอ และความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีรายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์

กลุ่มคณิตศาสตร์
สัมภาษณ์ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 6 คน

กลุ่มฟิสิกส์
สัมภาษณ์ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 17 คน

กลุ่มคอมพิวเตอร์
สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 9 คน

กลุ่มเคมี
สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00-16.00 น.
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 18 คน

กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์
สัมภาษณ์ วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563
รายชื่อผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์ จำนวน 8 คน

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 11 คน

กลุ่มชีววิทยา-เกษตร
สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-14.00 น.
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 39 คน

*ในกรณีที่นักเรียนมีข้อจำกัดหรือไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์
หรือมีความประสงค์สละสิทธิ์การสัมภาษณ์*
กรุณาแจ้งกลับมายัง คุณศรายุธ มนตรีมุข โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1436 (เวลาราชการ)


 

ประกาศโครงการ JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 23 (ระยะสั้น)


ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
และกำหนดการสัมภาษณ์ JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 23 ออกไปก่อน

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เกิด ความติดขัดในการดำเนินงานของหน่วยงาน และองค์กรหลายภาคส่วนส่งผลให้ โครงการ JSTP ต้องมีการปรับแผนดำเนินงานบางอย่างไปด้วย จึงขอเรียนแจ้งว่า
การพิจารณาใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ม.ปลาย รุ่นที่ 23จะมีการดำเนินงานล่าช้า ออกไปจากแผนเดิม จึงทำให้ไม่สามารถประกาศรายชื่อได้ตามกำหนดที่วางไว้
รวมถึงแผนกำหนดการสัมภาษณ์ที่จะต้องเลื่อนออกไป และรูปแบบการสัมภาษณ์
ที่อาจจะต้องปรับเป็นการสัมภาษณ์ทางไกล ผ่านระบบออนไลน์แทน

ทั้งนี้ ต้องขออภัยนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
หากได้ผลการพิจารณาใบสมัครผู้ได้รับคัดเลือก
สัมภาษณ์แล้ว จะแจ้งเพื่อทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 เม.ย. 2563

 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ต้น รุ่นที่ 23 (ระยะสั้น)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP
ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 23 (ระยะสั้น) จำนวน 70 คน

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ม.ต้น รุ่นที่ 23

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณสิริอร ชูวงศ์ 080-235-5334

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมของทางโครงการได้ที่
http://www.jstp.org/

กรอกรายละเอียดยืนยันข้อมูลนักเรียน
https://forms.gle/a6AK23YizykJwyCS8


**ทั้งนี้ทางโครงการจะแจ้งข่าวสารผ่านทาง E-mail ที่นักเรียนได้แจ้งไว้**

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับสัมภาษณ์ ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 23

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 23 ประจำปี 2563

หนังสือเชิญเข้ารับการสัมภาษณ
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่นที่ 23 รวม 269 คน (เรียงรายชื่อตามโรงเรียน)

ภาคเหนือ
สัมภาษณ์ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
สัมภาษณ์ วันที่ 1 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ภาคเหนือ

สัมภาษณ์ วันที่ 14 มีนาคม 2563
ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ และ แผนที่ เชียงใหม่
สัมภาษณ์ วันที่ 15 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ และ แผนที่ เชียงราย

ผู้ประสานงานภาคเหนือ
คุณสิริอร  ชูวงศ์ (วา)  โทร.080-235-5334
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
สัมภาษณ์ วันที่ 6 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ ภาคอีสาน (เลย)
สัมภาษณ์ วันที่ 8 มีนาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมารายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ ภาคอีสาน (นครราชสีมา)


ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณกุลฒี รัตนรักษ์ (หน่อย) โทร. 099-162-4653
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง
สัมภาษณ์ วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ และแผนที่ กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง
ผู้ประสานงานภาคกลาง
คุณสิริอร  ชูวงศ์ (วา)  โทร.080-235-5334
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาคใต้
สัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

ณ อาคารเรียนสถาปัตยกรรมฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ และ แผนที่ ภาคใต
ผู้ประสานงานภาคใต้
คุณกวิสรา สังข์ชุม (แตงกวา) โทร. 082-811-6357
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ หรือมีความประสงค์จะสละสิทธิ์
กรุณาแจ้ง คุณสิริอร เบอร์โทรศัพท์ 080 235 5334

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. ผู้สอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. ผู้สอบควรมาถึงก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที
3. อนุญาตให้นำเฉพาะอุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าห้องสอบเท่านั้น

 

 

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 23 ประจำปี 2563

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 23 ประจำปี 2563

ผู้มีสิทธิ์สมัคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

โอกาสที่จะได้รับ

 • เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์
  การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงานมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor)
  คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด
  ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก
  โดยไม่ผูกพันการรับทุน
 • สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  และการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ดาวน์โหลดโปสเตอร์รับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เปิดรับสมัคร 
วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562
คัดเลือกจากใบสมัคร   
เดือนมกราคม 2563
ประกาศผลเข้ารับการสัมภาษณ์และสอบสัมภาษณ์           
เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลการคัดเลือก

เดือนมีนาคม 2563
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร ม.ต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปิดรับสมัคร 
วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562
คัดเลือกจากใบสมัคร   
เดือนมีนาคม 2563
ประกาศผลเข้ารับการสัมภาษณ์และสอบสัมภาษณ์           
เดือนเมษายน 2563
ประกาศผลการคัดเลือก

เดือนพฤษภาคม 2563
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร ม.ปลาย

การรับสมัคร : เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ี่โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง  
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120

โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1436 ,1434  
e-mail : [email protected]

 

กิจกรรมค่ายถนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 6

“ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์” ปีที่ 6
ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการกิจกรรม
rrรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1436 คุณศรายุธ มนตรีมุข
[email protected]

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562

 

งานประชุมปฏิบัติการการพัฒนาเค้าโครงโครงงานสำหรับนักเรียนทุน พสวท.

การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาเค้าโครงโครงงานสำหรับนักเรียนทุน พสวท.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระหว่างวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2562
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
กำหนดการกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ (นักวิชาการ)
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 023924021
E-mail : [email protected]

หมายเหตุ :สวทช. มีประกันอุบัติเหตุสำหรับเยาวชนร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2562 (เฉพาะเยาวชนเท่านั้น)

 

ประกาศผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาว ระดับม.ต้น และม.ปลาย-ป.ตรี รุ่นที่ 21

ประกาศ ผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาว ม.ต้น และ ม.ปลาย-ป.ตรี รุ่นที่ 21
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะยาว รุ่นที่ 21

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกระยะยาว ม.ต้น และ ม.ปลาย-ป.ตรี รุ่นที่ 21

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1433 ,1434,1436,1437
[email protected]

 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 22 (ระยะสั้น)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP
ม.ปลาย รุ่นที่ 22 (ระยะสั้น) จำนวน 50 คน

และ แจ้งกำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย JSTP 22/1

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ม.ปลาย รุ่นที่ 22
กำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณศรายุธ มนตรีมุข
0 2564 7000 ต่อ 1436 [email protected]

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2562

 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ JSTP 21/3

ค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3 กิจกรรมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 21
ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2562
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี
และศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1433, 1434,1436,1437
[email protected]

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับสัมภาษณ์ ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 22

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562

กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม YT-101B อาคาร สวทช. โยธี ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ

รายละเอียดสัมภาษณกลุ่มคอมพิวเตอร์
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม VIP อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์

รายละเอียดสัมภาษณ์ กลุ่มเคมี
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม YT-413 อาคาร สวทช. โยธี ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียดสัมภาษณ

กลุ่มคณิตศาสตร์
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
ณ อาคารมหาวชิรุณหิศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์
รายละเอียดสัมภาษณ์
ผนที่และการเดินทาง
ตัวอย่างร่างโครงงานคณิตศาสตร์
กลุ่มฟิสิกส์
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
ห้องประชุม YT-413 อาคารโยธี อาคารโยธี ถ.พระราม 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียดสัมภาษณ

กลุ่มชีววิทยา-เกษตร
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์
รายละเอียดสัมภาษณ์
แผนที่

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์

รายละเอียดสัมภาษณหมายเหตุ รายชื่อเรียงตามเวลาสัมภาษณ์

การแต่งกาย    
ชุดนักเรียน ให้สุภาพเรียบร้อย ให้นำดินสอหรือปากกามาด้วย


สิ่งที่ต้องเตรียมมาส่งกรรมการในวันสัมภาษณ์
1. แบบเสนอร่างโครงงาน ที่นักเรียนสนใจจะศึกษา
จัดพิมพ์ให้เรียบร้อยเพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์
2. Power Point เพื่อนำเสนอและอธิบายรายละเอียดของโครงงาน
อุปกรณ์การนำเสนอที่มีให้ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ  LCD Projector

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ คุณศรายุธ มนตรีมุข
โทร 025647000 #1436 (เวลา 09.00-16.00 น.)

 

 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ต้น รุ่นที่ 22 (ระยะสั้น)

ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ต้น รุ่นที่ 22 (ระยะสั้น)
จำนวน 66 คน

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ม.ต้น รุ่นที่ 22

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายได้ที่ www.jstp.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
ผู้ประสานงานโครงการ คุณสิริอร ชูวงศ์
080 288 5378 [email protected]

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับสัมภาษณ์ ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 22

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่นที่ 22 รวม 282 คน (เรียงรายชื่อตามโรงเรียน)
หนังสือเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่นที่ 22

กำหนดการสัมภาษณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562ภาคใต้
สัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ และ แผนที่ ภาคใต้
**สอบถามเพิ่มเติม หรือ แจ้งความประสงค์สละสิทธิ์
โปรดติดต่อ นางสาวเกศินี มาศคีรีวงศ์ ผู้ประสานงานโครงการศูนย์ภาคใต้
โทรศัพท์ 092 274 9672 (วันและเวลาราชการ)
ภาคเหนือ
สัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 และ 16-17 มีนาคม 2562

 • วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
  ณ อาคาร 4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์) จังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
  ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
  ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
  เชียงราย

รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ และ แผนที่ ภาคเหนือ
**สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่ อหรือ แจ้งความประสงค์สละสิทธิ์
โปรดติดต่อ คุณสิริอร ชูวงศ ์ ผู้ประสานงานศูนย์ภาคเหนือ
โทรศัพท์ 080 288 5378 (วันและเวลาราชการ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562

 • วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562
  ณ ห้องประชุม C2-123 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562
  ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2562
  ณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ จังหวัดอุดรธานี

รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ และ แผนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
**สอบถามเพิ่มเติม หรือ แจ้งความประสงค์สละสิทธิ์
โปรดติดต่อ คุณกุลฒี รัตนรักษ์ ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์ 099 162 4653 (วันและเวลาราชการ)

กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง
สัมภาษณ์ วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ชั้น 13 และ 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ และ แผนที่ กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง

**สอบถามเพิ่มเติม หรือ แจ้งความประสงค์สละสิทธิ์ (ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562)
โปรดติดต่อ คุณสิริอร ชูวงศ ์ ผู้ประสานงานศูนย์ภาคกลาง
โทรศัพท์ 080 288 5378 (วันและเวลาราชการ)

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. ผู้สอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. ผู้สอบควรมาถึงก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที
3. อนุญาตให้นำเฉพาะอุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าห้องสอบเท่านั้น

 

 

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562

ผู้มีสิทธิ์สมัคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

โอกาสที่จะได้รับ

 • เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์
  การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงานมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor)
  คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด
  ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก
  โดยไม่ผูกพันการรับทุน
 • สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  และการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ดาวน์โหลดโปสเตอร์รับสมัคร <<<<

การรับสมัคร เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เปิดรับสมัคร 
วันนี้ – 15 ธันวาคม 2561
คัดเลือกจากใบสมัคร   
เดือนมกราคม 2562
สอบสัมภาษณ์           
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการคัดเลือก

เดือนมีนาคม 2562
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร ม.ต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปิดรับสมัคร 
วันนี้ – 15 ธันวาคม 2561
คัดเลือกจากใบสมัคร   
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
สอบสัมภาษณ์           
เดือนมีนาคม-เมษายน 2562
ประกาศผลการคัดเลือก

เดือนพฤษภาคม 2562
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร ม.ปลาย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

111  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี   12120

โทรศัพท์  0 2564 7000 ต่อ 1436 , 1434  
โทรสาร 0 2564 7141 
e-mail : [email protected]


 

 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ JSTP 21/2

ค่ายวิทยาศาสตร ์ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 21
ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1433, 1434,1436,1437
[email protected]

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561

 

กิจกรรมค่ายถนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 5

“ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์” ปีที่ 5
ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrรายชื่อผู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
rrรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
rrรายละเอียดโครงการ "ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 5"
rrกำหนดการกิจกรรม

rrหนังสือขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
rrสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1436 คุณศรายุธ มนตรีมุข
[email protected]

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561

 

กิจกรรมค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ (Young Makers Camp)

กิจกรรมค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ (Young Makers Camp)
ระหว่างวันวันที่ 3 - 6 กันยายน 2561
ห้องออดิทอเรียม และห้องบรรยาย 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1433, 1434,1436,1437
[email protected]

หมายเหตุ :สวทช. มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Kids Talent Search Workshop


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Kids Talent Search Workshop
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้อง Boardroon 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

rrรายชื่อผุ้เข้าร่วมกิจกรรม
rr
กำหนดการ
rr
แผนที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
คุณเพชรดา เวณุนันท์
โทร. 02564 7000 ต่อ 1433
Email : [email protected]

 

งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาวประจำปี 2561
และ กิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ประจำปี 2561

งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาว ประจำปี 2561
และ กิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
และ เดอะเกรซอัมพวา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1433, 1434,1436,1437
[email protected]

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2561

 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ JSTP 21/1

ค่ายวิทยาศาสตร ์ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 21
ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์
rrรายชื่อเยาวชนรุ่นที่ 21
rrการเตรียมตัว
rrการเบิกจ่ายค่าเดินทาง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1433, 1434,1436,1437
[email protected]

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาว ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย รุ่นที่ 20

ประกาศ ผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาว ม.ต้น และ ม.ปลาย รุ่นที่ 20
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะยาว รุ่นที่ 20

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกระยะยาว ม.ต้น และ ม.ปลาย รุ่นที่ 20

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1433 ,1434,1436,1437
[email protected]

 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ต้น รุ่นที่ 21(ระยะสั้น)

ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ต้น รุ่นที่ 21(ระยะสั้น)
จำนวน 57 คน จาก 41 โรงเรียน

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ม.ต้น รุ่นที่ 21 ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ ที่

www.jstp.org
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

กิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2561 และจะแจ้งรายละเอียดและการเตรียมตัวเข้าร่วมค่ายให้ทราบในภายหลัง ทาง www.jstp.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

คุณสิริอร ชูวงศ์ ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0802885378
[email protected]

 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ JSTP 20/3

ค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3 กิจกรรมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 20
ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2561
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี
และ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1433, 1434,1436,1437
[email protected]

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับสัมภาษณ์ ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 21

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 21 ประจำปี 2561

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ รวม 267 คน (เรียงรายชื่อตามโรงเรียน)

กำหนดการสัมภาษณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 21 ประจำปี 2561กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง
สัมภาษณ์ วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชั้น 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
รายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์ กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง
แผนที่ สถานที่สัมภาษณ์ และการเตรียมตัว

*สัมภาษณ์กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริอร ชูวงศ์
โทรศัพท์ 080 288 5378 (วันและเวลาราชการ)ภาคใต้
สัมภาษณ์ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ และ แผนที่ ภาคใต
*สัมภาษณ์ภาคใต้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเกศินี มาศคีรีวงศ์
โทรศัพท์ 083 399 1743 (วันและเวลาราชการ) ภาคเหนือ
สัมภาษณ์ วันที่ 10 มีนาคม 2561
ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ คณะครุศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์) จ.พิษณุโลก
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ และ แผนที่ ภาคเหนือตอนบน
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ และ แผนที่ ภาคเหนือตอนล่าง
*สัมภาษณ์ภาคเหนือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรนิภา นาเมือง โทรศัพท์ 0939563033 (วันและเวลาราชการ)
และ คุณสิริอร ชูวงศ์ โทรศัพท์ 0802885378 (วันและเวลาราชการ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สัมภาษณ์ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561
ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ.เมือง จ.อุดรธานี
รายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนที่

* สัมภาษณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่​ คุณกุลฒี รัตนรักษ์
โทรศัพท์ 0918732525
(วันและเวลาราชการ)

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. ผู้สอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. ผู้สอบควรมาถึงก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที
3. อนุญาตให้นำเฉพาะอุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าห้องสอบเท่านั้น

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร “International Etiquette”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “International Etiquette”
ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
กำหนดการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1433 ,1434,1436,1437
[email protected]

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

 

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 21 ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 21 ประจำปี 2561

ผู้มีสิทธิ์สมัคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

โอกาสที่จะได้รับ

 • เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์
  การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุน
  ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงานมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor)
  คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด
  ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก
  โดยไม่ผูกพันการรับทุน
 • สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  และการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ดาวน์โหลดโปสเตอร์รับสมัคร <<<<

การรับสมัคร เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เปิดรับสมัคร 
วันนี้ – 25 ธันวาคม 2560
คัดเลือกจากใบสมัคร   
เดือนมกราคม 2561
สอบสัมภาษณ์           
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลการคัดเลือก

เดือนมีนาคม 2561
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร ม.ต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปิดรับสมัคร 
วันนี้ – 25 ธันวาคม 2560
คัดเลือกจากใบสมัคร   
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
สอบสัมภาษณ์           
เดือนมีนาคม-เมษายน 2561
ประกาศผลการคัดเลือก

เดือนพฤษภาคม 2561
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร ม.ปลาย

เฉพาะผู้สมัครระดับ ม.ต้น สามารถอัดคลิปแนะนำตนเองความยาวไม่เกิน 30 วินาที
และแนบQR code ส่งพร้อมใบสมัคร (ไม่บังคับให้ส่งทุกคนแล้วแต่ความสมัครใจ)
ขั้นตอนการอัดคลิปและ QR Code

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02564 7000 ต่อ 1431-1437
[email protected]

 

 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ JSTP 20/2

ค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 20
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1433, 1434,1436,1437
[email protected]

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.- 1 พ.ย. 60

 

กิจกรรมถนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 4

“ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์” ปีที่ 4
ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการ
rrรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560

 

 

งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาวประจำปี 2560
และ กิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ประจำปี 2560

งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาว ประจำปี 2560
และ กิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
และ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1433, 1434,1436,1437
[email protected]

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2560

 

ประกาศผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาว ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย รุ่นที่ 19

ประกาศ ผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาว ม.ต้น และ ม.ปลาย รุ่นที่ 19
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะยาว รุ่นที่ 19

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกระยะยาว ม.ต้น และ ม.ปลาย รุ่นที่ 19

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1433 ,1434,1436,1437
[email protected]

 

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 20

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560
และแจ้งกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ม.ปลาย รุ่นที่ 20
กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 1
การเตรียมตัวและแผนที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
การเบิกจ่ายค่าเดินทาง
หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560

หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณศรายุธ มนตรีมุข(ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.) โทร 025647000 ต่อ 1436

 

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 20

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560 (เรียงรายชื่อตามโรงเรียน)

หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณพรนิภา นาเมือง (ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.) โทร 025647000 ต่อ 1430

 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับสัมภาษณ์ ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 20

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560


กำหนดการสัมภาษณ์

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์
รายละเอียดและแผนที่
กลุ่มชีววิทยา-เกษตร
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
ห้องประชุม อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์
รายละเอียด

แผนที่ กลุ่มคณิตศาสตร์
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
ห้อง 1408A ชั้น 14 อาคารมหาวชิรุณหิศ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียดและแผนที่
http://www.math.sc.chula.ac.th/th/contact-us/
กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560
ห้องประชุม 101B อาคารโยธี ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์
รายละเอียดและแผนที่
กลุ่มเคมี
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560
ห้องประชุม 104 อาคารโยธี ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์
รายละเอียดและแผนที่
กลุ่มคอมพิวเตอร์
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2560
ห้องประชุม SC101 อาคาร2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์
รายละเอียดและแผนที่
กลุ่มฟิสิกส์
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ห้องประชุม 104 อาคารโยธี ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์
รายละเอียดและแผนที่

การสัมภาษณ์
มีเวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 20 นาที แบ่งเป็น
1. การนำเสนอปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่สนใจ 10 นาที ปัญหาที่นำเสนอต้องเป็นปัญหาคณิตศาสตร์หรือหากเป็นปัญหาเชิงประยุกต์ใน ศาสตร์อื่น จะต้องชี้ประเด็นสำคัญทางคณิตศาสตร์หรือความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นได้
2. ซักถามเกี่ยวกับปัญหาที่นำเสนอและความสนใจทางคณิตศาสตร์ 10 นาทีสิ่งที่ต้องเตรียมมาส่งกรรมการในวันสัมภาษณ์
(1) จัดทำ แบบเสนอร่างโครงงาน ที่นักเรียนสนใจจะศึกษา จัดพิมพ์ให้เรียบร้อยเพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาในวันสอบ สัมภาษณ์
(2) จัดทำ Power Point เพื่อนำเสนอและอธิบายรายละเอียดของโครงงาน

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ คูณศรายุธ มนตรีมุข
โทร 025647000 #1436 (เวลา 09.00-16.00 น.)

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับสัมภาษณ์ ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 20

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ รวม 330 คน (เรียงรายชื่อตามโรงเรียน)

หนังสือขออนุญาตสถาบันให้นักเรียนเข้าร้บการสัมภาษณ
หนังสือเชิญให้นักเรียนเข้าร้บการสัมภาษณ
สิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการสัมภาษณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง
สัมภาษณ์ วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 และ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชั้น 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์ กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง
แผนที่ สถานที่สัมภาษณ์ และการเตรียมตัว

*สัมภาษณ์กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณกัญญาวี สามันตะกูล
โทรศัพท์ 097-141-4811 (วันและเวลาราชการ)ภาคเหนือ
สัมภาษณ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาคเหนือตอนบน)
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (SCB2)
รายชื่อและเวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์ ภาคเหนือตอนบน
แผนที่ สถานที่สัมภาษณ์

สัมภาษณ์ วันที่ 4 มีนาคม 2560 (ภาคเหนือตอนล่าง)
โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
รายชื่อและเวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์ ภาคเหนือตอนล่าง
แผนที่ สถานที่สัมภาษณ์
* สัมภาษณ์ภาคเหนือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวพิมพ์วิภา ธีระวรัญญู
โทรศัพท์ 089-851-7017 (ในวันและเวลาราชการ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สัมภาษณ์ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560
รายชื่อ เวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์ และสถานที่สัมภาษณ

* สัมภาษณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณกุลฒี รัตนรักษ์
โทรศัพท์ 099-162-4653 (ในวันและเวลาราชการ)
ภาคใต้
สัมภาษณ์ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560
รายชื่อ เวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์ และสถานที่สัมภาษณ

* สัมภาษณ์ภาคใต้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวเกศินี มาศคีรีวงศ์
โทรศัพท์ 083-399-1743 (ในวันและเวลาราชการ)

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. ผู้สอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. ผู้สอบควรมาถึงก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที
3. อนุญาตให้นำเฉพาะอุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าห้องสอบเท่านั้น

วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ของนักเรียนแต่ละภูมิภาคจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม "ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปี 3 "

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปี 3
ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม (update 6/9/2559) *รายชื่อ เรียงตามลำดับ/เวลาที่ลงทะเบียน

**โปรดรอการแจ้งเพื่อยืนยันรายชื่อและสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม จาก สวทช.
พร้อมกรอกแบบฟอร์มข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม
(แบบฟอร์มจะส่งให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทาง E-mail ที่ให้ไว้ในระบบลงทะเบียนออนไลน์)**

ระยะเวลาดำเนินการ
ระบบเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ : 30-31 สิงหาคม 2559
ตรวจสอบรายชื่อ/ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม :12-16 กันยายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม : 22 กันยายน 2559


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและ เยาวชน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1434 - 1436 โทรสาร 0 2564 7004
e-mail : [email protected]

*ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใดๆ ทั้งสิ้น*

 

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560

ผู้มีสิทธิ์สมัคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

โอกาสที่จะได้รับ

 • เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์
  การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุน
  ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงานมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor)
  คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด
  ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก
  โดยไม่ผูกพันการรับทุน
 • สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  และการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

เปิดรับสมัคร 
วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2559  
คัดเลือกจากใบสมัคร   
เดือนมกราคม 2560
สอบสัมภาษณ์           
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลการคัดเลือก
เดือนมีนาคม 2560
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 30 พฤษจิกายน 2559 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร ม.ต้น
ใบสมัคร ม.ปลาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP หรือ Facebook
02564 7000 ต่อ 1431,1433 ,1434,1436,1437
[email protected]

 

งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาวประจำปี 2559
และ กิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ประจำปี 2559

งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาว ประจำปี 2559
และ กิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2559
ณ อาคารสำนักงานกลาง สวทช.และ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการงาน (ผู้ปกครอง)
rrกำหนดการงาน (เยาวชน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1433, 1434,1436,1437
[email protected]

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2559

 

ประกาศผลการคัดเลือก JSTP (ระยะสั้น) ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 19

ประกาศ ผลการคัดเลือก JSTP ระยะสั้น ม.ปลาย รุ่นที่ 19
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ด้วยนะคะ

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ระยะสั้น ม.ปลาย รุ่นที่ 19 ( update 23/5/2016)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรายุธ มนตรีมุข
02564 7000 ต่อ 1436 (ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.)
[email protected] / [email protected]

 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 19

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ รวม 98 คน (เรียงรายชื่อตามสาขาและโรงเรียน)

กลุ่มคณิตศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ

รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
ตัวอย่างแบบเสนอร่างโครงงาน (เฉพาะสาขาคณิตศาสตร์)  
รายละเอียดและแผนที่
http://www.math.sc.chula.ac.th/th/contact-us/
กลุ่มชีววิทยา-เกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559
ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียด
แผนที่

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559
อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียดและแผนที่
กลุ่มคอมพิวเตอร์
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
ห้องประชุม SC101 อาคาร 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียดและแผนที่
กลุ่มฟิสิกส์์
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
ห้องประชุม 103 อาคาร สวทช. โยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียดและแผนที่

กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559
ห้องประชุม 104 อาคาร สวทช. โยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

รายชื่อและเวลาสัมภาษณ

รายละเอียดและแผนที่ กลุ่มเคมี
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
ห้องประชุม 104 อาคาร สวทช. โยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียดและแผนที่ กลุ่มฟิสิกส์

การแต่งกาย
ชุดนักเรียน/นักศึกษา ให้สุภาพเรียบร้อย ให้นำดินสอหรือปากกามาด้วย

การสัมภาษณ
มีเวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 20 นาที แบ่งเป็น
1. การนำเสนอปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่สนใจ 10 นาที ปัญหาที่นำเสนอต้องเป็นปัญหาคณิตศาสตร์หรือหากเป็นปัญหาเชิงประยุกต์ในศาสตร์อื่น
จะต้องชี้ประเด็นสำคัญทางคณิตศาสตร์หรือความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นได้
2. ซักถามเกี่ยวกับปัญหาที่นำเสนอและความสนใจทางคณิตศาสตร์ 10 นาที

สิ่งที่ต้องเตรียมมาส่งกรรมการในวันสัมภาษณ์
(1) แบบเสนอร่างโครงงาน ที่นักเรียนสนใจจะศึกษา จัดพิมพ์ให้เรียบร้อย
เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาในวันสอบ สัมภาษณ์
(2) PowerPoint เพื่อนำเสนอและอธิบายรายละเอียดของโครงงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศรายุธ มนตรีมุข
โทรศัพท์ 02 5647000 ต่อ 1436

 

ประกาศผลการคัดเลือก JSTP (ระยะสั้น) ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 19

ประกาศ ผลการคัดเลือก JSTP ระยะสั้น ม.ต้น รุ่นที่ 19
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ด้วยนะคะ

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ระยะสั้น ม.ต้น รุ่นที่ 19 ( update 22/3/2016)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรนิภา นาเมือง ผู้ประสานงานโครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1430 (ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.)
[email protected] / [email protected]

 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับสัมภาษณ์ ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 19

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ รวม 245 คน (เรียงรายชื่อตามโรงเรียน)

กำหนดการสัมภาษณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559 กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง
สัมภาษณ์ วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์ กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง
แผนที่ สถานที่สัมภาษณ์ และการเตรียมตัว

*สัมภาษณ์กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณกัญญาวี สามันตะกูล
โทรศัพท์ 097-141-4811 (วันและเวลาราชการ) ภาคเหนือ
สัมภาษณ์ วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
รายชื่อและเวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์ ภาคเหนือ
แผนที่ สถานที่สัมภาษณ์
* สัมภาษณ์ภาคเหนือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวพิมพ์วิภา ธีระวรัญญู
โทรศัพท์ 089-851-7017 (ในวันและเวลาราชการ)
ภาคใต้
สัมภาษณ์ วันที่ 5-6 มีนาคม 2559
รายชื่อและเวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์ ภาคใต
แผนที่ สถานที่สัมภาษณ
* สัมภาษณ์ภาคใต้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวเกศินี มาศคีรีวงศ์
โทรศัพท์ 083-399-1743 (ในวันและเวลาราชการ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สัมภาษณ์ วันที่ 11-13 มีนาคม 2559
รายชื่อและเวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนที่ สถานที่สัมภาษณ์
* สัมภาษณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณกุลฒี รัตนรักษ์
โทรศัพท์ 099-162-4653 (ในวันและเวลาราชการ)

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. ผู้สอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. ผู้สอบควรมาถึงก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที
3. อนุญาตให้นำเฉพาะอุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าห้องสอบเท่านั้น

วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ของนักเรียนแต่ละภูมิภาคจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารวิทยาศาสตร์" (เฉพาะเยาวชนโครงการ JSTP เท่านั้น)

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ
" การสื่อสารวิทยาศาสตร์ "
(Science Communication)
ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2558
ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
กำหนดการ

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1434,1436
[email protected]

 

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559

ผู้มีสิทธิ์สมัคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

โอกาสที่จะได้รับ

 • เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์
  การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุน
  ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงานมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor)
  คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด
  ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก
  โดยไม่ผูกพันการรับทุน
 • สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  และการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

เปิดรับสมัคร 
เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2558  
คัดเลือกจากใบสมัคร   
เดือนมกราคม 2559
สอบสัมภาษณ์           
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
ประกาศผลการคัดเลือก
เดือนมีนาคม 2559
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร ม.ต้น
ใบสมัคร ม.ปลาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP หรือ Facebook
02564 7000 ต่อ 1431,1433 ,1434,1436,1437
[email protected]

หมายเหตุ : สำหรับโรงเรียนที่ได้รับหนังสือ สวทช. เลขที่ วท 5401/ว.8588 ลงวันที่ 9 พ.ย. 58
ขอให้ยึดถือวันที่ปิดรับสมัครในใบสมัครเป็นหลัก ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

ประกาศรายชี่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 2"

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรม "ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 2"
ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2558
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
และ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
หนังสือขออนุญาตโรงเรียน (update 7/10/2558)
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก (update 30/09/2558)
กำหนดการ
การเตรียมตัว
แผนที่


*ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใดๆ ทั้งสิ้น*
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP หรือ Facebook
02564 7000 ต่อ 1431,1433 ,1434,1436,1437
[email protected]

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2558

 

ประกาศผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาว ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 17

ประกาศ ผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาว ม.ต้น และม.ปลาย รุ่นที่ 17
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 18 คน
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะยาว รุ่นที่ 17

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกระยะยาว ม.ต้น และ ม.ปลาย รุ่นที่ 17 ( update 8/6/2015)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1433 ,1434,1436,1437
[email protected]

 

งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาวประจำปี 2558
และ กิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ประจำปี 2558

งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาว ประจำปี 2558
และ กิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง สวทช.

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการงาน (ผู้ปกครอง)
rrกำหนดการงาน (เยาวชน)

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/jstp.nstda
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1433, 1434,1436,1437
[email protected]

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2558

 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
กำหนดการ

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/jstp.nstda

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1434,1436
[email protected]

 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 18 (ระยะสั้น)

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 18 ประจำปี 2558

ตรวจสอบรายชื่อ <<<<


 

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา
ข้อเสนอโครงการวิจัย
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
การจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แจ้งจบการศึกษาและยืนยันสถานศึกษาต่อ
เข้าร่วมกิจกรรมในและต่างประเทศ
แนวทางการเขียนรายงานเข้าร่วมกิจกรรมใน
และต่างประเทศ

แนวทางการจัดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์


กำหนดส่งรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ของทุกปี
ระดับมัธยมศึกษา
-ภาคต้น ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
-ภาคปลาย ภายในวันที่ 30 เมษายน

ระดับอุดมศึกษา
-ภาคต้น ภายในวันที่ 31 มกราคม
-ภาคปลาย ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม

เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการ
- รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา
- ใบแสดงผลการศึกษา (ใบเกรด)

สำหรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
หากชำระเรียบร้อยแล้ว โปรดนำส่งโครงการฯ ให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้มีปัญหาใบเสร็จเกิน 60 วัน

**หากใบเสร็จเกิน 60 วัน โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเบิกจ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น**

 

 


 

 

 


 


 
 

Comment & suggestions please contact : JSTP-webmaster
For more information please contact : [email protected]
Copyright © 2001 by NSTDA  All Rights Reserved