หน้าแรก  |  แนะนำโครงการ   | ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโครงการ
 


ติดต่อโครงการ JSTPสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย
งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีศักยภาพสูง
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อาคาร 2 ชั้น 1ห้อง 106 ,107
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7000 โทรสาร 0-2564-7140

e-mail : jstp@nstda.or.th

ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ

นางอติพร สุวรรณ (หัวหน้างาน)
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1431
Email : atiporn@nstda.or.th


นายศรายุธ มนตรีมุข
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1436
Email : sarayut@nstda.or.th


นางสาวเพชรดา เวฬุนันท์
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1433
Email : pechda.wenunun@nstda.or.th


นางสาวชญากัญจน์ แก้วบรรจง
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1437
Email : chayakan@nstda.or.th


นางสาวธันยพัต ละอองกุลพลวัต
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1434
Email : thanyapat@nstda.or.th


นางสาวพรนิภา นาเมือง
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1430
Email : pornnipa.namuang@nstda.or.th

 

Comment & suggestions please contact : JSTP-webmaster
For more information please contact : JSTP@nstda.or.th
Copyright © 2001 by NSTDA  All Rights Reserved