หน้าแรก  |  แนะนำโครงการ   | ภาพกิจกรรม |  หลักสูตรออนไลน์ |  ติดต่อโครงการ
 


ติดต่อโครงการ JSTPสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย
งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีศักยภาพสูง
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 106 ,107
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7000
e-mail : jstp@nstda.or.th

ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ

นางอติพร สุวรรณ (หัวหน้างาน)
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1431
Email : atiporn@nstda.or.th


นายศรายุธ มนตรีมุข
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1436
Email : sarayut@nstda.or.th

นางสาวอรมนต์ ศันติวิชยะ
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1430
Email : oramon@nstda.or.th


นางสาวเพชรดา เวณุนันท์
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1433
Email : pechda.wenunun@nstda.or.th


นางสาวอรทัย อริยะโภคะกุล
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1437
Email : oratai.ari@nstda.or.th


นางสาวธันยพัต ละอองกุลพลวัต
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1434
Email : thanyapat@nstda.or.th

 

Comment & suggestions please contact : JSTP-webmaster
For more information please contact : JSTP@nstda.or.th
Copyright © 2001 by NSTDA  All Rights Reserved