หน้าแรก  |  แนะนำโครงการ   | ภาพกิจกรรม  |  หลักสูตรออนไลน์ |  ติดต่อโครงการ
 

หลักสูตรออนไลน์

วัตถุประสงค์
            สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย โดยโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์
์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร ออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ "JSTP พี่สอนน้องหัดวิจัย"
และ "JSTP Master Class" เพื่อเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ และส่งเสริมประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน และเยาวชนทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์


รายละเอียดหลักสูตรออนไลน์

1. หัวข้อจุดประกายการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
โดย ผศ.ดร.พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์ (JSTP#2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Clip 1.1 https://youtu.be/n6XDEyg0SUo
Clip 1.2 https://youtu.be/7kZyzKxacvE     
Clip 1.3 https://youtu.be/w4OIhqGKzs8

2. การสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การอ่านบทความวิจัย
โดย รศ.ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ (JSTP#4) มหาวิทยาลัยมหิดล

Clip 2 https://youtu.be/Fq3tn75KHko  

3. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและจริยธรรมในการวิจัย
โดย ดร.ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ (JSTP#6) มหาวิทยาลัยมหิดล

Clip 3.1 https://youtu.be/AXX7QrtaC3A
Clip 3.2 https://youtu.be/6TVqY0nPBU0
Clip 3.3 https://youtu.be/uI09n5JcJzY

4. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น
โดย ผศ.ดร.นัทธี สุรีย์ (JSTP#1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Clip 4.1 https://youtu.be/JeqMWz58QwE
Clip 4.2 https://youtu.be/GgfY5Tat4Gc

5. การวางแผนการทดลองและสมุดบันทึก
โดย รศ.ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ (JSTP#4) มหาวิทยาลัยมหิดล

Clip 5 https://youtu.be/6ozrWOiOl-U

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการแปลผล
โดย ดร.อุดม แซ่อึ่ง (JSTP#5) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Clip 6.1 https://youtu.be/Ese1cZ8YcNA
Clip 6.2 https://youtu.be/TDp7DFCNxXw
Clip 6.3 https://youtu.be/ksq052To42E

7. การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์
โดย ดร.สุกฤต สุจริตกุลต (JSTP#9) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.นิธิวดี ไทยเจริญ (JSTP#8) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.ศุภชัย อาวิพันธุ์ (JSTP#10) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Clip 7.1 https://youtu.be/fwBeN295XrY
Clip 7.2 https://youtu.be/xca78ZfR_J8
Clip 7.3 https://youtu.be/L0T5-PapMkA


         


Comment & suggestions please contact : JSTP-webmaster
For more information please contact : JSTP@nstda.or.th
Copyright © 2001 by NSTDA  All Rights Reserved