การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์อวกาศและการสำรวจอวกาศ (TSEF)

“การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์อวกาศและการสำรวจอวกาศ” ครั้งที่ 1
The 1st Thailand Space Science Exploration Forum (TSEF)

วันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:00 – 16:00 น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


> ไฟล์กำหนดการ (PDF) <

ด้วยตระหนักถึงความจำเป็นของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มดำเนินโครงการทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง National Space Exploration : NSE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสำคัญของการทดลองและการสำรวจอวกาศ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความชำนาญด้านอวกาศ ในบรรดาผู้เชี่ยวชาญชาวไทยในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดการให้เกิดโรงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ขอเรียนเชิญผู้มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการเกี่ยวกับอวกาศ เช่น
       • การทดลองในอวกาศและสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ
       • การพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก
       • การสำรวจอวกาศและการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศจากองค์กรอวกาศต่างประเทศ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่   https://goo.gl/forms/ZJ6ASIV15uqQhYj72