ประมวลภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการ National Space Exploration (NSE) ม.เชียงใหม่

วันที่ 13 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่