ทำเนียบรุ่นเยาวชนในโครงการ Parabolic Flight

 


 

The First Student Zero-Gravity Flight Experiment Contest 2006 (ปี พ.ศ.2549)
Alumni1
หัวเรื่อง :  Medical drug dispersion under microgravity

สมาชิกในทีม :
1. น.ส.อาภาภรณ์  บุณยรัตพันธุ์  (มหาวิทยาลัยมหิดล)

สถานภาพการศึกษา

BSc in Computer Science
Mahidol University International College
Nakhonpathom, Thailand

MSc in Computing and Software Systems
University of Washington
Tacoma, WA USA

สถานภาพการทำงาน

Technical Consultant
Perficient, Inc

2. น.ส.สรัลภรณ์ บุณยรัตพันธุ์  (โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น)

ปัจจุบัน (2557) : ปริญญาตรี ปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ภาควิศวกรรมนาโน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


The 2nd Student Zero-Gravity Flight Experiment Contest 2007 (ปี พ.ศ.2550)

หัวเรื่อง : A study of water flow by heating under microgravity condition

สมาชิกในทีม :
1. นายธนภัทร  ดีสุวรรณ  (มหาวิทยาลัยมหิดล)
2. นายวนรักษ์ ชัยมาโย  (มหาวิทยาลัยมหิดล)
3. นายสิทธิพงษ์ มะโนธรรม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
4. นายพิสิษฐ์  เกียรติกิตติกุล  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


The 3rd Student Zero-Gravity Flight Experiment Contest 2008  (ปี พ.ศ.2551)

หัวเรื่อง : Spaceflight results in reflective of body-wall muscle in paramyosin mutant of Caenorhabditis elegans

สมาชิกในทีม :
1. นายอติเทพ ไชยสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
2. นายณัฐภาส พูลแย้ม (มหาวิทยาลัยมหิดล)

* The experiment could not make the dateline.


The 4th Student Zero-Gravity Flight Experiment Contest 2009  (ปี พ.ศ.2552)

หัวเรื่อง : A Study of Water Drops Spreading in Textiles Under Microgravity Condition

สมาชิกในทีม :
1. นายวเรศ จันทร์เจริญ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ปัจจุบัน (2557) : ปริญญาโท ปีที่ 1 Aerospace Engineer ที่ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

2. นายจักรภพ วงศ์วิวัฒน์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
3. นายพงศกร พลจันทร์ขจร  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
4. นายวศิน ตู้จินดา (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย)


The 5th Student Zero-Gravity Flight Experiment Contest 2010  (ปี พ.ศ.2553)

ทีม หนูอวกาศ
หัวเรื่อง : Mortality Risk of Heart Failure Guinea Pig during Parabolic Flight

สมาชิกในทีม :
1. นายภัทร รัตนวงศ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
2. นายอรรถวิทย์ เจริญศรี (มหาวิทยาลัยมหิดล)
3. นายวสวัตติ์ วุฒิไกรวิทย์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)


The 6th Student Zero-Gravity Flight Experiment Contest 2011  (ปี พ.ศ.2554)
6th
ทีม KORONARI
หัวเรื่อง : An evaluation of lipid accumulation on coronary arteries’ surface under microgravity condition

สมาชิกในทีม :
1. นางสาวอรกานต์ หาญพานิช (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
2. นางสาวพิมพิสุทธิ์ วรขจิต (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
3. นายวีระพล แซ่หว่าง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
4. นายธนวัฒน์ วงศ์พัฒนานุกุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)


The 7th Student Zero-Gravity Flight Experiment Contest 2012 (ปี พ.ศ.2555)
7th
ทีม JANT Cooperation
หัวเรื่อง : The study of  Chlamydomonas reinhardtii’s ability to movement in microgravity condition

สมาชิกในทีม :
1. นายอุเทศ  อาชาทองสุข (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2. นางสาววรรณิดา  แซ่ตั้ง (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
3. นายนรินธเดช เจริญสมบัติ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
4. นายนพพล  ทวีสุข (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


The 8th Student Zero-Gravity Flight Experiment Contest 2013 (ปี พ.ศ.2556)

ทีม Immortal
หัวเรื่อง : The Study of Hydrilla verticillata‘ s cyclosis in zero-gravity.

สมาชิกในทีม :
1. นางสาวศรีสุดา โรจน์เสถียร         (ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2. นายสุทธิเกียรติ ช่างเรือนงาม      (ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
3. นายปฐมพงษ์ เป้ามีพันธุ์             (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
4. นายธนทรัพย์ ก้อนมณี                 (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

[showmyads]