The Student Zero-gravity Flight Experiment Contest

The Student Zero-gravity Flight Experiment Contest
การทดลองในสภาวะไร้น้ำหนัก บนเครื่องบินที่ทำการบินแบบพาราโบลิค

โครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ องค์การสำรวจอวกาศประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)   เพื่อพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอวกาศของไทย โดยการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนให้คิดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ประโยชน์จากสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง

การประกวดหาโครงการทดลองในสภาวะไร้น้ำหนัก โดยใช้เครื่องบินที่ทำการบินแบบ Parabolic เปิดโอกาสให้เยาวไทยได้ขึ้นไปทดลองบนเครื่องบิน ณ ประเทศญี่ปุ่น จากการจำลองสภาพไร้น้ำหนัก โดยใช้เครื่องบินที่มีสมรรถนะสูง ทำการบินชนิด Parabolic Flight ทำให้เกิดสภาพ Zero-Gravity ประมาณ 20 วินาที ซึ่งจะเป็นการทดลองร่วมกับเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น, มาเลเซีย และเวียดนาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศมากยิ่งขึ้น
  2. เยาวชนไทยสามารถพัฒนาโครงงานวิจัยเกี่ยวกับอวกาศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาชาติ
  3. ประเทศไทยได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศกับนานาชาติ
  4. ประเทศไทยได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการอวกาศกับนานาชาติในอนาคต เช่น การทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ, การสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคาร เป็นต้น
  5. เยาวชนไทย ได้แลกเปลี่ยนรู้กับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น, มาเลเซีย และเวียดนาม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาขึ้นไปหรือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีใจรักในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สมัครเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 4 คน


สารคดี JAXA ภารกิจวิจัยสุดขอบฟ้า

http://nstdachannel.tv/category/children-and-youth/jaxa/