การเคลื่อนที่เข้าหาแสงของสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtii

โครงการ “The Student Zero-gravity Flight Experiment Contest” ครั้งที่ 7 ได้เยาวชนตัวแทนประเทศไทย ไปทำการทดลองที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โครงการวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก คือ “การศึกษาการเคลื่อนที่ของสาหร่ายต่อความไวแสง ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง” ผลงานของทีม JANT ซึ่งสมาชิกในทีม ประกอบไปด้วย นายอุเทศ อาชาทองสุข, นางสาววรรณิดา แซ่ตั้ง, นายนรินธเดช เจริญสมบัติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายนพพล ทวีสุข จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทดลองนี้ต้องการดูการเคลื่อนที่เข้าหาแสงของสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtii   โดยในสภาวะปกติบนพื้นโลกสาหร่ายชนิดนี้ชอบเคลื่อนที่เข้าหาแสง เพราะต้องสังเคราะห์แสงสร้างอาหาร ซึ่งเราอยากรู้ว่าในสภาวะไร้น้ำหนักนั้น สาหร่ายยังคงเคลื่อนที่เข้าหาแสงได้หรือไม่ ถ้าเคลื่อนที่จะเร็วหรือช้ากว่าบนพื้นโลก ทั้งนี้หากผลวิเคราะห์พบว่า สาหร่ายยังมีชีวิตรอด เคลื่อนที่เข้าหาแสงและสังเคราะห์แสงได้ในสภาวะไร้น้ำหนักจริง ก็ย่อมมีโอกาสนำสาหร่ายไปทดลองเลี้ยงเป็นอาหารและใช้ผลิตไฮโดรเจน เพื่อเป็นเชื้อเพลิงบนสถานีอวกาศในอนาคตได้ต่อไป