ผลการคัดเลือกข้อเสนอวิจัยโครงการ National Space Exploration ประจำปี 2560

หลังจากประกาศเปิดรับข้อเสนองานวิจัยของคนไทยสิ้นสุดลง ได้มีการประชุมคณะทำงานโครงการขึ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เพื่อคัดเลือกงานวิจัยที่จะได้ประสานงานร่วมมือกับองค์กรอวกาศต่างประเทศ เพื่อสร้างชุดทดลอง และดำเนินการทำงานวิจัยร่วมกัน ซึ่งมีข้อเสนอโครงการที่น่าสนใจ จำนวน 10 โครงการวิจัย

โดยมีงานวิจัยจำนวน 4 งานวิจัย ที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่

 1. โครงการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน-สารยับยั้ง และโปรตีน-โปรตีนสำหรับการพัฒนายาต้านมาลาเรีย
  เสนอโดย ดร. ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ และทีมงาน
 1. โครงการอาหารไทยไปอวกาศ
  เสนอโดย นายกฤษณ์ คุนผลินและทีมงาน
 2. โครงการชักนำหัวของพืชสร้างหัวภายใต้สภาวะไร้น้ำหนัก
  เสนอโดย ดร. สุริยันตร์ ฉะอุ่ม  และทีมงาน
 3. โครงการเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อผลิตอาหารในอวกาศ
  เสนอโดย  Space Zab Company Ltd.