การสัมมนา “อวกาศ : ขุมทรัพย์แห่งมวลมนุษยชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

ภาครัฐ
 • กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (ทสอ.กห.)
 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)
 • กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.)
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 
 • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) 
 • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.)
 • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
 • ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ (ศวอ.)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
 • สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.)
สถาบันการศึกษา
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยากรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
 • Asian Institute of Technology
 • โรงเรียนนายเรือ
 • โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ภาคเอกชน
 • บริษัท ไทยคม จำกัด
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
 • บริษัท คิงพาวเวอร์ จำกัด
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
 • บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 • บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. การตระหนักถึงความสำคัญ และความสนใจจากนักวิจัยและอาจารย์ต่างๆ ในการพัฒนาประเทศและการศึกษาหาผลประโยชน์จากอวกาศเพื่อประชาชนในประเทศและเพื่อมวลมนุษยชาติ
 2. การสนับสนุนและความร่วมมือต่างๆ จากองค์กรอวกาศต่างประเทศในการสำรวจและทดลองอวกาศ
 3. แนวความคิดหรือแนวทางการศึกษาและงานวิจัยในอวกาศจากนักวิจัยและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการสำรวจและการทดลองในอวกาศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 4. สทอภ. คือ หน่วยงานกลางด้านการวิจัยและสำรวจห้วงอวกาศของประเทศไทย ที่มีหน้าที่ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ (International Cooperation) ในการส่งชิ้นงานหรือนักวิจัยไทยไปอวกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
Facebook : https://www.facebook.com/JaxaThailand
e-mail : nse@nstda.or.th