การสัมมนา “อวกาศ : ขุมทรัพย์แห่งมวลมนุษยชาติ

เหตุผลและความสำคัญ

ปัจจุบันการสำรวจอวกาศและการทดลองต่างๆ ในอวกาศเป็นสิ่งสำคัญในศึกษาและเรียนรู้ปรากฏการณ์บางอย่างที่ไม่สามารถพบหรือสร้างได้บนพื้นโลก เช่น การปลูกผลึกที่สามารถเติบโตได้ในทุกทิศทางซึ่งนำไปสู่   การพัฒนายาและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสมบัติของของไหลที่เปลี่ยนไปเมื่อแรงโน้มถ่วงลดลง ที่ช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางฟิสิกส์และเคมี หรือกระทั่งในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงที่ทำให้ปัจจัยทางชีวภาพบางอย่างของพืชเกิดความแตกต่างไป ซึ่งความรู้ที่ได้จากการศึกษาทดลองนี้สามารถนำไปปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกพืชดังกล่าวบนโลก หรือแม้แต่การศึกษาลักษณะของมนุษย์บนสถานีอวกาศก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตของมนุษย์บนอวกาศ  ทั้งนี้ สวทช. ได้ดำเนินโครงการ
Try Zero-G ของ สวทช. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ลักษณะของโครงการคือ มีการเปิดรับแนวคิดของเยาวชนมาสร้างเป็นการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำอย่างง่าย เช่น การโค้งของผิวของเหลวชนิดต่างๆ โดยได้รับการนำไปทดสอบโดยมนุษย์อวกาศชาวญี่ปุ่นบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS

เพื่อเป็นการต่อยอดแนวทางการทดลองในอวกาศของประเทศไทย โครงการ NSE ได้ก่อตั้งขึ้นและดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สทอภ. และ สวทช. โดยยกระดับแนวความคิดจากเยาวชนขึ้นมาเป็นระดับนักวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีศักยภาพและมีความต้องการทำการทดลองในอวกาศ สามารถนำไปขยายผลต่อยอดงานวิจัยเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมอวกาศใหม่ๆ ในอนาคต และเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติด้านการวิจัยและสำรวจห้วงอวกาศ  โครงการ NSE ในระยะยาวจะนำไปสู่ภารกิจ Manned Space Program หรือโปรแกรมนักบินอวกาศ และเป็นก้าวแรกของการสำรวจอวกาศต่อไปในอนาคต

ดังนั้น การจัดการสัมมนาภายใต้ชื่อ “อวกาศ : ขุมทรัพย์แห่งมวลมนุษยชาติ ” หรือ “Space : Infinite Assets for All Humankind” จึงเป็นกิจกรรมสำคัญในการประชาสัมพันธ์โครงการทดลองในอวกาศและสภาวะ
ไร้แรงโน้มถ่วง National Space Exploration : NSE ของ สทอภ. และเป็นการแสดงบทบาทสำคัญของ สทอภ.   ในการให้การสนับสนุนกับภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอวกาศของประเทศ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ NSE (phase I) แก่นักวิจัยและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทุกแขนงสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปลุกกระแสและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านอวกาศแก่คน
    ในประเทศ
  2. เพื่อประกาศและแสดงความจำนงการให้การสนับสนุนการวิจัยและสำรวจห้วงอวกาศลึกโดย สทอภ.
  3. เพื่อชี้ให้เห็นประโยชน์ของการวิจัยอวกาศ และให้ข้อมูลแก่นักวิจัย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือประชาชนผู้สนใจในการสำรวจและการทดลองในอวกาศโดยประเทศชั้นนำด้านอวกาศของโลก
  4. เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรอวกาศต่างประเทศได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการสำรวจอวกาศและการทดลองในอวกาศแก่ประเทศไทย
  5. เพื่อประชุมหารือนักวิจัยและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศด้านการสำรวจอวกาศ    และการทดลองในอวกาศ เพื่อนำประโยชน์สูงสุดสู่มวลมนุษยชาติ