“บรรยายพิเศษ เจาะลึก! National Space Experiment 2017” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

“บรรยายพิเศษ เจาะลึก! National Space Experiment 2017”

วันที่  26 เมษายน  2560
เวลา 10
:30 น. – 12:00 น.

ณ ห้องประชุม  SCi Connect @ Faculty of Science
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


กิจกรรมการแนะนำโครงการ National Space Experiment 2017 แบบเจาะลึก ทุกรายละเอียด พร้อมพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการวิจัยไทย  เปิดรับข้อเสนองานวิจัยของคนไทย ทั้งสาขา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วัสดุศาสตร์ ฯลฯ เพื่อส่งขึ้นไปทดลองบนสถานีอวกาศ

กำหนดการ

10:00-10:30 น.        
ลงทะเบียน

10:30-11:00 น.        
เปิดโลก! โครงการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงของเยาวชนไทย (ไฟล์ Presentation)
โดย นายปริทัศน์  เทียนทอง
นักวิชาการ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.

11:00-11:30 น.        
แนะนำโครงการ Thailand – National Space Exploration 2017 ( NSE Plan | ไฟล์ Presentation)
โดย ดร.อัมรินทร์  พิมพ์หนู
หัวหน้าโครงการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

11:30-12:00 น.        
แนะนำข้อมูล Facilities บนสถานีอวกาศ และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ (ไฟล์ Presentation)
โดย นางสาวนภสร จงจิตตานนท์
ผู้ประสานงานโครงการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

12:00 น.       
ถาม-ตอบ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม