“บรรยายพิเศษ เจาะลึก! National Space Experiment 2017” วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

“บรรยายพิเศษ เจาะลึก! National Space Experiment 2017”

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
เวลา 10
:00 น. – 12:00 น.

ณ ห้องประชุม B-127 ชั้น 1 อาคาร BIOTEC สวทช.
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคลองหลวง ปทุมธานี


กิจกรรมการแนะนำโครงการ National Space Experiment 2017 แบบเจาะลึก ทุกรายละเอียด พร้อมพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการวิจัยไทย  เปิดรับข้อเสนองานวิจัยของคนไทย ทั้งสาขา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วัสดุศาสตร์ ฯลฯ เพื่อส่งขึ้นไปทดลองบนสถานีอวกาศ

กำหนดการ

10:15-10:30 น.        
ลงทะเบียน

10:30-10:45 น.        
ภาพรวมโครงการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงของเยาวชนไทย (ไฟล์ Presentation)
โดย ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช.

10:45-11:05 น.        
แนะนำโครงการ Thailand – National Space Exploration 2017 (ไฟล์ Presentation)
โดย ดร.อัมรินทร์  พิมพ์หนู
หัวหน้าโครงการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

11:05-11:20 น.        
แนะนำข้อมูล Facilities บนสถานีอวกาศ และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ (ไฟล์ Presentation)
โดย นางสาวนภสร จงจิตตานนท์
ผู้ประสานงานโครงการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

11:20-11:30 น.        
ถาม-ตอบ

ภาพบรรยากาศ

Video Presentation โครงการ Kibo-ABC