“คิโบ” โมดูลห้องทดลองของญี่ปุ่น

🛰“คิโบ” โมดูลห้องทดลองของญี่ปุ่น 🇯🇵
きぼう Kibō (คิโบ แปลว่า ความหวัง)
 
โมดูลคิโบ (Kibo Module) เป็นโมดูลด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นบนสถานีอวกาศนานาชาติ พัฒนาขึ้นโดยองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) เป็นโมดูลของสถานีอวกาศนานาชาติแบบโมดูลเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
 
☑️ สาขาวิชาที่สามารถใช้ประโยชน์จากคิโบ
– ชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences)
– การแพทย์ในอวกาศ (Space Medicine)
– ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะไร้น้ำหนัก (Microgravity Science)
– เทคโนโลยีอวกาศที่มีมนุษย์เข้าร่วม (Manned Space Technology)
– การสังเกตุการณ์ทางดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา (Astronomical Observations and Cosmology)
 

🇹🇭 ประเทศไทยของเราก็เคยใช้ประโยชน์จาก “โมดูลคิโบ” โดย สวทช. และ GISTDA คือโครงการความร่วมมือกับ JAXA ผ่านโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์บนสถานีอวกาศ เช่น โครงการ National Space Exploration, โครงการ Asian Try Zero-G และโครงการ Space Seeds เป็นต้น