รู้จักกับ 5 ส่วนประกอบหลักของ “โมดูลคิโบ”

วันนี้พาเพื่อนๆ มารู้จักกับส่วนประกอบของ 🇯🇵 “Kibo Module” 🛰 กันนะครับ 😃

“โมดูลคิโบ” มีส่วนประกอบหลัก 5 ส่วน ได้แก่ 👇

1. คลังการทดลอง
Experiment Logistics Module Pressurized Section

ส่วนนี้ใช้เป็นห้องเก็บรักษาอุปกรณ์ต่างความดันบรรยากาศ ถูกรักษาให้เหมือนความดันบรรยากาศโลก ในขณะที่ส่วนอื่นไม่มีลักษณะพิเศษสำหรับการจัดเก็บดังกล่าว

2. ยานปฏิบัติการ
Pressurized Module

เป็นส่วนหลักของคิโบที่ใช้ทำการทดลองหลายชนิด โดยอาศัยสภาวะไรเน้ำหนัก โดยโมดูลส่วนนี้ได้ถูกรักษาความดันอากาศให้เท่ากับบนพื้นโลก ช่วยให้นักบินอวกาศไม่จำเป็นต้องสวดชุดนักบินอวกาศ

3. คลังการทดลองภายนอก
Experiment Logistics Module Exposed Section

ส่วนนี้ถูกออกแบบให้สามารถบรรจุเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองในส่วนที่ทำการทดลองภายนอกยาน โดยส่วนนี้สามารถแยกออกจากยานคิโบได้หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองและส่งกลับมายังโลก โดยที่อุปกรณ์ใหม่จะได้รับการติดตั้ง

4. ระบบจัดการทางไกล (แขนจักรกล)
Remote Manipulator Syetem (Robotic Arm)

คิโบ ติดตั้งแขนจักรกล 2 แขน แต่ละแขนประกอบด้วยหกข้อต่อ นักบินอวกาศสามารถแลกเปลี่ยนเครื่องมือจากยานปฏิบัติการกับคลังการทดลองภายนอกได้ โดยอาศัยแขนจักรกลนี้

5. ส่วนทำการทดลองภายนอกยาน
Exposed Facility
ส่วนทำการทดลองภายนอกยาน คือหน่วยปฏิบัติการสำหรับทำการทดลองที่ติดต่อกับภายนอกในสภาวะสูญญากาศ ใช้ในการทดลองเช่น การสังเกตุการณ์ทางดาราศาสตร์ การสังเกตุการณ์เกี่ยวกับพื้นดินและส่วนประกอบของโลก และการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ