Contact us

NSTDA

โครงการความร่วมมือกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)

ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1177
e-mail : jaxathailand@nstda.or.th
Line ID : mrspacemanthailand