เปิดรับคนรุ่นใหม่ ร่วมประชุม Space Generation Workshop ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 6 ณ ประเทศญี่ปุ่น

การประชุม Space Generation Workshop ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 6
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2019 ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

The 6th Asia-Pacific Space Generation Workshop (AP-SGW 2019)
23rd – 24th November, 2019
Nagoya, Japan


กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับคนรุ่นใหม่ช่วงอายุระหว่าง 18-35 ปี เพื่อเข้าร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องด้านเทคโนโลยีอวกาศ

สำหรับหัวข้อที่อภิปรายในปี 2019 นี้ มีความหลากหลาย เช่น การจัดการขยะอวกาศ, การใช้ประโยชน์จากดาวเทียมในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก, การใช้หุ่นยนต์ในอวกาศ และความเท่าเทียมทางเพศในงานด้านอวกาศ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจากการอภิปรายทั้งสองวัน จะถูกสรุปเป็นแนวทางการปฎิบัติ และเสนอต่อองค์กรด้านอวกาศทั่วโลก

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2019

สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://spacegeneration.org/ap-sgw-2019

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 


e-mail: wares.chancharoen@spacegeneration.org