รายชื่อทีมสมัครเข้าร่วมโครงการ Asian Herb in Space (AHiS)

รายชื่อทีมสมัครเข้าร่วมโครงการปลูกโหระพา
Asian Herb in Space (AHiS)
จำนวน 312 ทีม

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564ID No. หัวหน้าทีม / Leader  ชั้น โรงเรียน / School จังหวัด / Province
AHiS001 นางสาวชุติมา เที่ยงตรง ม.5 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
AHiS002 เด็กชายโมไนย สีตวาริน ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
AHiS003 นายปราบพล  หลินหะตระกูล ม.4 นารีนุกูล อุบลราชธานี
AHiS004 เด็กชายภูวิศ เจริญพานิช ม.3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
AHiS005 นางสาววิสารัตน์ พรพานิช ม.5 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์
AHiS006 นายสุทธิพงษ์ จงจำรัสพันธ์ ม.4 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
AHiS007 นางสาวทิพรัตน์ สุขอร่าม ม.4 กศน. อ.พระประแดง สมุทรปราการ
AHiS008 นายณัฏฐกมล เชื้อจันทึก ม.3 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
AHiS009 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปิยาวรานนท์ ม.3 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
AHiS010 เด็กหญิงโศภิตตา บุญครอง ม.3 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
AHiS011 นายกษิดิศ แซ่เกาะ ม.5 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
AHiS012 นายเมธาวินทร์ มหามิตร ม.4 รัตนราษฎร์บารุง ราชบุรี
AHiS013 นางสาวชาพิศา อรัญญไพโรจน์ ม.3 ราชินีบน กรุงเทพฯ
AHiS014 เด็กชายสหทรรศน์ วิสุทธิ์เมธานุกูล ม.2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
AHiS015 นางสาวแสนปลื้ม พร้อมวงศ์ ม.5 สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. กรุงเทพฯ
AHiS016 นายธนชัย  น่วมเกิด ม.4 กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี
AHiS017 นายพันธุ์ธัช แจ้งบรรเจิดวงศ์ ม.4 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
AHiS018 นางสาวพรลภัส เกิดแก้ว ม.6 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
AHiS019 นายนนทชา โดมพนานคร สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. กรุงเทพฯ
AHiS020 นายอัศม์เดช ลิมป์สุทธิพงศ์ ม.4 กำเนิดวิทย์ ระยอง
AHiS021 นางสาวจุฑามาศ คงสุข ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล
AHiS022 นายเกษม  ตินตะบุระ ม.4 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
AHiS023 นายญาณกร ศรีอนันต์ ม.5 สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. กรุงเทพฯ
AHiS024 เด็กหญิงไรวินท์ คารัตน์ ม.3 ราชินีบน กรุงเทพฯ
AHiS025 นายชาญวิทย์ ไชยมะโณ ม.4 แสงทองวิทยา สงขลา
AHiS026 นายวริทธิ์ แก้วจินดา ม.4 แสงทองวิทยา สงขลา
AHiS027 นางสาวยุพรัตน์ เพ็ญกุลกิจ ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
AHiS028 นางสาวพิชญาภัค ปวนกาศ ม.5 เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
AHiS029 นางสาวพิชชากร เจริญยงอยู่ ม.5 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
AHiS030 นางสาวชลธิชา คล้ายอมร ม.3 โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
AHiS031 นายชยพัทธ์ วรกุลพิพัฒน์ ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
AHiS032 นางสาววรัญญา  ว่องไว ม.4 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
AHiS033 นายสุภชัย  พิชัยวัฒนพร ม.4 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
AHiS034 เด็กชายปัณณทัต อรุณพัลลภ ม.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
AHiS035 นายปุณยวีร์ เนื่องศรี ม.4 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
AHiS036 นายปรมัตถ์ ประแจ ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
AHiS037 เด็กชายกรวิชญ์ จำนงค์ภักดี ม.1 เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
AHiS038 นางสาวธันยพร พรหมเสน ม.5 หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง
AHiS039 เด็กหญิงปัณฑารัตน์ สุขใส ม.1 ศึกษานารี กรุงเทพฯ
AHiS040 นายปรเมษฐ เขียวทาสี สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. กรุงเทพฯ
AHiS041 นางสาวฐานิตา อินพิทักษ์ ม.5 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก
AHiS042 นายกฤตมุข ม่วงมณี ม.4 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี
AHiS043 นางสาววศิกา กองมี ม.5 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก
AHiS044 นางสาวนวรัตน์ แสนเถิน ม.5 เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
AHiS045 นายภูริพัฒน์ คล้ายบุตร ม.4 อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
AHiS046 นางสาวศรันย์พร สาธุชน ม.5 กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี
AHiS047 นางสาวเชณิษา กุลมุจลินทร ม.5 ศึกษานารี กรุงเทพฯ
AHiS048 นางสาวรดา สุเนตนันท์ ม.5 อำนวยศิลป์ กรุงเทพฯ
AHiS049 นางสาวเปรมกมล หนูราช ม.4 หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง
AHiS050 นายปภาวิน รูปศรี ม.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
AHiS051 นางสาวชิษณุชา จิโรจน์กุล  ม.4 กำเนิดวิทย์ ระยอง
AHiS052 นายชลกร เรืองวชิรปัญญา ม.4 อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
AHiS053 นางสาวประภัสสร แสงดิษฐ ม.4 ราชินีบูรณะ นครปฐม
AHiS054 นายกัมปนาท ชินราช ม.6 กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี
AHiS055 นางสาววิชญาดา ธรรมวงศ์ชัย ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่
AHiS056 เด็กชายชานน ฟองศรีสิน ม.2 ขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต
AHiS057 นายณภูมิ รัตนวนิชย์โรจน์ ม.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
AHiS058 นางสาวอารญา กุลนิล ม.4 พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช
AHiS059 เด็กชายกันทรากร บำรุงศิลป์ ม.2 อัสสัมชัญระยอง ระยอง
AHiS060 นายเศรษฐสิทธิ์ เศรษฐการุณย์ ม.5 กำเนิดวิทย์ ระยอง
AHiS061 นางสาวฐิติกาญจญ์ หล่อวิเชียรรุ่ง ม.5 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
AHiS062 นางสาวปิติภัทร เป็นตามวา ม.5 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
AHiS063 นายพุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล ม.4 กำเนิดวิทย์ ระยอง
AHiS064 เด็กหญิงบัว จันทรังสิกุล ม.3 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
AHiS065 นายอรรธพร ศรประสิทธิ์ ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
AHiS066 เด็กหญิงสิดารัศมิ์ สุบงกช ม.2 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
AHiS067 เด็กหญิงณัฐชิรญา ธีรวุฒิกุลรักษ์ ม.3 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
AHiS068 เด็กชายธรรมพิสุทธิ์ เปรมสิงห์ชัย ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
AHiS069 นายธีรวัฒน์ มโนธรรม ม.4 ปัญจดี ชัยภูมิ
AHiS070 เด็กชายภูริญ กิตติจิตต์ ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
AHiS071 นางสาวณัฐณิชา วิวัฒนาภรณ์ ม.6 สตรีวิทยา กรุงเทพฯ
AHiS072 นายปริญญา  แก้วนิ่ม ม.5 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์
AHiS073 นายณัฐกิตติ์ ผาปิจวงค์ ม.3 เทิงวิทยาคม เชียงราย
AHiS074 เด็กชายจักรรินทร์ พรมสี ม.3 เทิงวิทยาคม เชียงราย
AHiS075 นายอัษฎางฐ์กูล รัตนะ ม.4 ศรีษะเกษวิทยาลัย ศรีษะเกษ
AHiS076 นายชนาภัทร แซ่จัง  ม.4 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ
AHiS077 นางสาวปัญญารัตน์ ชมพูหลง ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย เลย
AHiS078 นางสาวพิมพ์ชนก เจริญศิลป์ ม.4 กำเนิดวิทย์ ระยอง
AHiS079 นายนันทวัฒน์ วิวัฒน์พิสิฏฐ์ ม.5 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
AHiS080 เด็กชายธนะพัฒน์ จันทร์เด่นดวง ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
AHiS081 เด็กหญิงญิชกานต์ เนาว์แสง ม.3 เนินสง่าวิทยา ชัยภูมิ
AHiS082 นายอุดมศักดิ์ คำมาเมือง ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ เชียงใหม่
AHiS083 เด็กชายกฤตธี จารุศิลาวงศ์ ม.1 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
AHiS084 นายธนธรณ์ ภู่กันงาม ม.6 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
AHiS085 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ม่วงประเสริฐ ม.2 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
AHiS086 นายวรันธร จันทร์สว่าง ม.6 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
AHiS087 เด็กชายเชน โจเซ่ ม.2 ดาราสมุทรภูเก็ต ภูเก็ต
AHiS088 นางสาวชนาภา ตันติอภิวัฒน์ ม.5 ศึกษานารี กรุงเทพฯ
AHiS089 เด็กชายชวินปวีณ์กร วาสุเทพรักษ์ ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
AHiS090 เด็กชายปุญญพัฒน์ บุตรโคตร ม.1 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
AHiS091 นางสาวอมิตา ปฏิมาประกร ม.5 กำเนิดวิทย์ ระยอง
AHiS092 นายปราชญา เกียรติภูมิชัยศิริ ม.4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
AHiS093 นายเศรษฐพล กฤติกาเมษ ม.4 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
AHiS094 นางสาวกวินนา สำราญพงษ์ ม.4 อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
AHiS095 เด็กชายเบ็น แดนไทย คอช ม.1 ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
AHiS096 เด็กชายศาสตรา เชื้อดวงผุย ม.2 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
AHiS097 นางสาวณัชชานันท์  คงแก้ว ม.4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
AHiS098 นางสาวชุติกาญจน์  สุขพูล ม.4 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
AHiS099 นางสาวธนัญญา คงสีปาน ม.5 หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง
AHiS100 นายวรวิช บำรุงเกตุ ม.5 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
AHiS101 นายรณกร ยอดสุวรรณ ม.5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
AHiS102 เด็กชายธิติ ไกรเพชร ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
AHiS103 นายธีรัตม์ จันทร์ร่มเย็น ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
AHiS104 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ดิษฐเกษร ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
AHiS105 นายนรนิจ กออนุรักษ์ ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
AHiS106 นางสาวกัลยกร สุกสอาด ม.6 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
AHiS107 นางสาวชนัฐกานต์ สังข์ประดิษฐ์ ม.4 อามาตย์พานิชนุกูล กระบี่
AHiS108 นางสาวจิรภิญญา  คงเพชร ม.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชียงราย
AHiS109 นางสาววรัชญา สิริวราพงษ์ ม.5 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
AHiS110 เด็กหญิงมัสนียา เกษา ม.2 เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
AHiS111 นางสาวสุภาพิศ ภูสีห์รัตน์ ม.5 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
AHiS112 นายพสิษฐ์  พัวสันติกุล ม.4 กำเนิดวิทย์ ระยอง
AHiS113 นางสาวเกษรารัศมิ์ นามวงศ์ ม.5 ศึกษานารี กรุงเทพฯ
AHiS114 เด็กหญิงศุภัชญา หนูเล็ก ม.3 นครนายกวิทยาคม นครนายก
AHiS115 นางสาวสิริกุล สินศิริ ม.4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
AHiS116 นางสาวลภัสรดา สิทธิพาชัยกุล ม.5 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
AHiS117 นางสาวนิชาดา พลอยงาม ม.3 นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
AHiS118 เด็กชายปิยังกูร จูฑะสุวรรณศิริ ม.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
AHiS119 นายศุภกร กาตาสาย ม.4 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
AHiS120 นางสาวกิตติลักษณ์ ใจตรง ม.4 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
AHiS121 นายจตุพร  สกุลพราหมณ์ ม.4 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
AHiS122 นางสาวศิรัญญา โพธิ์ศรี ม.3 นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
AHiS123 นางสาวปุญญิศา สุขเจริญชัยกุล ม.5 อำนวยศิลป์ กรุงเทพฯ
AHiS124 นางสาวภาวินี เขียวสิน ม.5 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
AHiS125 นายอับดุลฮากิม สาแม ม.5 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา
AHiS126 นายปิยศักดิ์ คงทอง ม.3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
AHiS127 นางสาวศิริมา คงพูล ม.4 หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง
AHiS128 เด็กหญิงกุลธิดา ศิริโก ม.1 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
AHiS129 นายศิลา พลรักษ์ ม.6 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา
AHiS130 เด็กชายแสงตะวัน ดวงทอง ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
AHiS131 เด็กชายนัทธพงค์ ณะรินทร์ ม.1 บ้านตอง น่าน
AHiS132 นางสาวอรปรียา ใจวิชา ม.2 บ้านตอง น่าน
AHiS133 นายเทพพิทักษ์ พระแท่น ม.5 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
AHiS134 นายสุไลมาน เจ๊ะเตะ ม.4 ธรรมวิทยามูลนิธิ ปัตตานี
AHiS135 นางสาวมนัสพันธน์ นัยพินิจ ม.5 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น
AHiS136 นางสาวนภษร นววัชรกูล ม.4 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
AHiS137 เด็กหญิงศุจินันท์  ตฤณชาติวณิชย์ ม.2 ราชินีบน กรุงเทพฯ
AHiS138 นางสาวภคริน  บุญเลิศ ม.4 เมืองกระบี่ กระบี่
AHiS139 นางสาวนิเกต เจียมเงิน ม.3 ราชินีบน กรุงเทพฯ
AHiS140 นางสาวอาทิสา ศรีอ่อน ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
AHiS141 เด็กหญิงจันจิรา  ลุงวิ ม.3 สองแคววิทยาคม เชียงใหม่
AHiS142 เด็กหญิงนิวาริน เงินสุวรรณ ม.2 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
AHiS143 นายกิตติพงศ์ อุทัยเรือง ม.5 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
AHiS144 นางสาวปัทมพร จุลเสนีย์ชร ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS145 นายกิตติเชษฐ์ ผลสุข ม.5 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
AHiS146 เด็กหญิงศิรัญญา อำไพ ม.2 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อยุธยา
AHiS147 นางสาวศรุตา ทิพาคำ ม.5 ขุนยวมวิทยา แม่ฮ่องสอน
AHiS148 นายวริศ จรัสปรีดาลาภ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS149 เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีโมรา ม.3 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ
AHiS150 นายสิรวิชญ์ บุญปริตร ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
AHiS151 เด็กหญิงนวิยา ดีจักรวาล ม.2 นครสวรรค์ นครสวรรค์
AHiS152 นางสาววิชุดา รอดนา ม.4 ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
AHiS153 นางสาวชุติมา ต่อมยิ้ม ม.4 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
AHiS154 นางสาวณฐพร ฐิตินันท์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS155 นางสาวธนพร หิรัญบูรณะ ม.4 อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
AHiS156 นางสาวศุภพิชญ์ สีแดด ม.4 ชลกันยานุกูล ชลบุรี
AHiS157 นางสาวชนม์นิภา ฟูแว่น ม.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชียงราย
AHiS158 นางสาวฐานิกา กุลธนปรีดา ม.5 กำเนิดวิทย์ ระยอง
AHiS159 นายจิรายุทธ บำรุงวงศ์ ม.4 คณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา
AHiS160 เด็กหญิงฐิติกานต์ คำทอง ม.2 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
AHiS161 นายเดชาวัต เชวงมหาปีติ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS162 เด็กหญิงเอื้อการย์  น้อยสุภาพ ม.2 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
AHiS163 นางสาวอิสรีย์ คหกิจไพศาล ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS164 นายรพีวิจญ์ เอี่ยมพันธ์ ม.5 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
AHiS165 นายปุณณวิช พงศ์ศรีอัศวิน ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS166 นายนภัทร  บุญพร้อม ม.5 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
AHiS167 นายวีรภัทร ชาญเสนาะ ม.4 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
AHiS168 นางสาวอุทุมพร ฉวนฉิน ม.3 ศรียานุสรณ์ จันทบุรี
AHiS169 นางสาวปรีชญา นราประเสริฐกุล ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS170 นางสาวรุซดา เจะอุบง ม.5 ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ยะลา
AHiS171 นายอนุวัฒน์ ทิพย์ประเสริฐ ม.5 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
AHiS172 นางสาวอสมา บุญรอด ม.5 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
AHiS173 นางสาวธนพร หาดหวายกาญจน์ ม.5 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
AHiS174 นายธฤต สุดประเสริฐ ม.4 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
AHiS175 นางสาวกิรณา เดียวสุรินทร์ ม.5 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
AHiS176 นายมูฮัมหมัดฟุรกอน ตาแก๊ะ ม.5 ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ยะลา
AHiS177 เด็กหญิงฟ้าใหม่ แก้วพึ่งทรัพย์ ม.2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
AHiS178 นายรชานนท์ ก่อแก้ว ม.4 อำมาตย์พานิชนุกุล กระบี่
AHiS179 นายกษิดิศ วิบูลย์เกียรติ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS180 นายคุณัชญ์ คงทอง ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS181 เด็กหญิงอนันตญา ก้อนสัมฤทธิ์ ม.2 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
AHiS182 นายภาสวี ล้อศรีพัฒน์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS183 นายปรเมศวร์ ติ้งสมชัยศิลป์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS184 นายนิธิโชติ ไชยเทพ ม.5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม
AHiS185 เด็กหญิงซาซาน่า ยอดรัก ม.2 เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
AHiS186 นายสรวิทญ์ ทองดอนอ่ำ ม.5 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
AHiS187 นางสาวพิศุทณี งาเวียง ม.5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
AHiS188 นายธนภัทร คลังนาค ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS189 นางสาวแพรพลอย เกียรติสุขศรี ม.4 กำเนิดวิทย์ ระยอง
AHiS190 นางสาวปรีดิ์ชฎา ชูยก ม.5 สวีวิทยา ชุมพร
AHiS191 นายเพลงพัชร์ พิกุลทอง ม.4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
AHiS192 นางสาวพณรส พฤกษราช ม.5 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
AHiS193 นายมิ่งขวัญ รัตนศิวโมกษ์ ม.6 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS194 เด็กชายพิชญะ รัตนบุณฑริก ม.1 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
AHiS195 นางสาวกนกนภัส ปิ่นแก้ว ม.5 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
AHiS196 เด็กชายแมท แทนไทย คอช ม.3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
AHiS197 นายสิปปกร มานิตราช ม.3 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
AHiS198 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รุ่งเรืองหิรัญญา ม.1 สาธิตปทุมวัน กรุงเทพฯ
AHiS199 นางสาวศิริกร  จันทร ม.4 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
AHiS200 นายเจตณรงค์ โล่ห์อธิกุล ม.5 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
AHiS201 นางสาวธดา นิติกรรัชฎ์กุล ม.4 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
AHiS202 นางสาวณัฐวิภา ทองดี ม.4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
AHiS203 นายคณพศ รักษา ม.5 วิเชียรมาตุ ตรัง
AHiS204 นางสาวณฐพรรณอร เกียรติดิลกรัฐ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS205 นายวรัชญะ วัชโรทยางกูร ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS206 เด็กหญิงศศิภา สอนอ่อน ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ นครสวรรค์
AHiS207 นางสาวปุญญิศา ล.ไพบูลย์ ม.6 ธัญรัตน์ ปทุมธานี
AHiS208 เด็กหญิงพัทธิรา ไมตรี ม.1 เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง
AHiS209 นางสาวพิตตินันท์ อรุณมณี ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี
AHiS210 นายชิษณุพงศ์ จันทะเพชร ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
AHiS211 นางสาววราตรี ผิวงาม ม.5 เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี
AHiS212 นางสาวคีตภัทร  แถวเถื่อนทอง ม.4 มัธยมบักดองวิทยา ศรีสะเกษ
AHiS213 นางสาววรัญชลี  ดวงมณี ม.4 มัธยมบักดองวิทยา ศรีสะเกษ
AHiS214 นางสาวฐิตารีย์ ศรัทธาสุจริต ม.3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
AHiS215 นางสาวธารีทิพย์ ชาญวิกย์การ ม.4 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
AHiS216 นางสาวภูษณิศา สว่างภักดี ม.4 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
AHiS217 นางสาวบุญรักษา  มั่งมี ม.4 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
AHiS218 นางสาวจรรยพร จันทะบูรณ์ ม.4 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
AHiS219 นายนภัทร  บุญพร้อม ม.5 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
AHiS220 นางสาวกสิวรา สุขทรัพย์ ม.4 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
AHiS221 นายรพีวิจญ์ เอี่ยมพันธ์ ม.5 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
AHiS222 นางสาวศนิตา กรีเทพ ม.4 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
AHiS223 นางสาวพณิชา วงษ์วรรณทวี ม.5 ศรีพฤฒา กรุงเทพฯ
AHiS224 นางสาวอารยา วิริยรัตนกุล ม.4 พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี
AHiS225 นางสาวณัฏฐ์ วงศ์ศิริเมธีกุล ม.4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
AHiS226 นายชินกฤต คงเครือ ม.4 อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
AHiS227 นายสถาปนา อาจหาญ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS228 นายสิปปวิชญ์ พราหมณ์ฤกษ์ ม.4 อรุณประดิษฐ เพชรบุรี
AHiS229 นางสาวจิณณะ วัยวัฒนะ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS230 นายตระกูล ทองแพง ม.5 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
AHiS231 นางสาวนภัสรา จิตรประไพ ม.3 มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพฯ
AHiS232 นายศุภสัณห์ เข็มพงษ์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS233 นายกานต์ อ้นอุ่น ม.5 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
AHiS234 นายธนภัทร เตชะทวีกุล ม.5 กำเนิดวิทย์ ระยอง
AHiS235 เด็กหญิงเบญจวรรณ ชนะกุล ม.2 อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
AHiS236 เด็กชายญาณวสุ ญาณวิริย ม.2 สรรพวิทยาคม ตาก
AHiS237 เด็กชายณัฐชนน เพ็ชร์กุล ม.2 อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
AHiS238 นางสาวยศสินี พรหมทา ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS239 นางสาวฮิลมี่ แวอาแซ ม.5 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา
AHiS240 นายยุทธพิชัย ศรีตะรัตน์ ม.3 สารวิทยา กรุงเทพฯ
AHiS241 นางสาวปรินดา กาญจนพิมาย ม.5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี
AHiS242 นางสาวสุทธิกานต์ พรหมชนะ ม.5 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
AHiS243 นายวงศพัทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล ม.6 วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ
AHiS244 เด็กชายเวหา บุญธนาศิลาโรจน์ ม.3 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี
AHiS245 นายพีรณัฐ ปถมกุล ม.4 แสงทองวิทยา สงขลา
AHiS246 นายถวิล ฮาสุวรรณกิจ ม.4 แสงทองวิทยา สงขลา
AHiS247 นายรพีภัทร คชบาง ปวช.1 พานิชยการจำนงค์ กรุงเทพฯ
AHiS248 นางสาวกมลลักษณ์ จิระวังโส ม.5 ศึกษานารี กรุงเทพฯ
AHiS249 เด็กหญิงอภิสรา กาวิกุล ม.3 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
AHiS250 นายปิยะนัน เทือกจันคา ม.4 สารวิทยา กรุงเทพฯ
AHiS251 นางสาวชาลิตา สินมาก ม.4 กำเนิดวิทย์ ระยอง
AHiS252 นางสาวลลิดา  แย้มสรวล ม.5 ราชินีบูรณะ นครปฐม
AHiS253 นางสาวพิชญาภา เมืองใจหล้า ม.5 มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
AHiS254 นายพรหมสกุล เดชบุญญาภิชาติ ม.4 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
AHiS255 เด็กหญิงรมิณดา มะโนทัย Year10 St.Andrews International School Bangkok กรุงเทพฯ
AHiS256 นางสาวพิชามญชุ์ บัวหนู ม.5 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา
AHiS257 เด็กชายธรรมวัฒน์  ตาลสุก ม.3 เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เพชรบูรณ์
AHiS258 นายภวัต เพียรงาม ม.5 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
AHiS259 นางสาวกานต์รวี แย้มจะบก ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS260 เด็กหญิงกวินธิดา งาเจือ ม.2 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
AHiS261 นายณัฐภัทร กะริอุณะ ม.5 นครขอนแก่น ขอนแก่น
AHiS262 นางสาวปุญญิศา คำพันธ์ ม.4 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
AHiS263 นางสาวจรรยพร จันทะบูรณ์ ม.4 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
AHiS264 นางสาวชนิสรา แวทไธสง ม.4 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
AHiS265 เด็กชายภูผาภูมิ  เดชรุ่ง ม.1 ระยองวิทยาคม ระยอง
AHiS266 เด็กชายสุวิจักขณ์ เชี่ยวสุวรรณ ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
AHiS267 นางสาวลภัสรดา พ่วงพรม ม.4 อรุณประดิษฐ เพชรบุรี
AHiS268 นางสาวเอมอร ทิพย์สมบัติ ม.4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
AHiS269 นางสาวทอแสง บุตรสมาน ม.5 นาจะหลวย อุบลราชธานี
AHiS270 นายปณชัย คูวัฒนสุชาติ ม.4 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
AHiS271 นางสาวนีน่า ลาวิคกิ ม.5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
AHiS272 เด็กหญิงนันท์นภัส บุญทองเสน ม.1 สภาราชินี ตรัง
AHiS273 นางสาวปริญญาภรณ์ นาจารย์ ม.5 ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
AHiS274 เด็กหญิงฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย์ ม.1 ธิดานุเคราะห์ สงขลา
AHiS275 นายนิอัฟฟาน  มุหะ ม.5 อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส
AHiS276 นางสาวพชรมน ปุตระเศรณี ม.5 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
AHiS277 นางสาวอัณชิษปารย์ ภาณุดิถีกุล ม.4 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
AHiS278 นายภูรี เพ็ญหิรัญ ม.5 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา
AHiS279 นางสาวฟางนภิศ ราษฎร์อารี ม.4 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
AHiS280 นายภูมิมณฑล จงอางจิตร ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย เลย เลย
AHiS281 เด็กหญิงเอลียาห์ ปิลกศิริ ม.1 ขามแก่นนคร ขอนแก่น
AHiS282 นายกชภาส ไพศาลนันท์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS283 นายภูดิส สิทธิประการ ม.4 อำมาตย์ กระบี่
AHiS284 นางสาวณัฐณิชา กลางณรงค์ ม.4 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
AHiS285 นางสาวปิ่นฉัตร เจริญทรัพย์ ม.4 สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
AHiS286 นายพัชรพล แก้วเนิน ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
AHiS287 นายเยาวราช แสนชัยชนะ ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
AHiS288 เด็กหญิงศลิษา ชีวรัตนพงษ์ ม.2 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
AHiS289 นายธัญปราณ ศรีสวัสดิ์วัฒนา ม.4 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
AHiS290 นายกล้าตะวัน ชาติสุทธิพันธุ์ ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
AHiS291 นางสาวจิรัชญา เวียงแก้ว ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS292 นายนพนิธิ พุทธเจริญ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
AHiS293 นางสาวกอบเกื้อ ฐานทองดี ม.5 กำเนิดวิทย์ ระยอง
AHiS294 นายซัฟรี มะตีเยาะ ม.5 ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา
AHiS295 เด็กหญิงณภัทร ลือตาล ม.2 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
AHiS296 นายภูผา งามละมัย ม.5 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
AHiS297 นายธนพัฒน์ เสนะบุตร ม.4 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
AHiS298 นางสาวผกาวรรณ์ จันทร์แก้ว ม.5 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก เชียงราย
AHiS299 นายธนกฤต วงค์ค้า ปวช.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ชลบุรี ชลบุรี
AHiS300 นายณัฐชัจจ์ ฉิมรักษ์ ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
AHiS301 เด็กชายธนกร บัวทองธนะการ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ
AHiS302 นางสาวต่วนอัสมาอ์  โต๊ะโซ้ะ ม.5 ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา
AHiS303 นายณรงค์กรณ์ ขัตติยะบุตร ม.4 ธัญรัตน์ ปทุมธานี
AHiS304 นางสาวชนม์นิภา  จอมชีวิน ม.4 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
AHiS305 เด็กชายปุณณฤทธิ์ แซ่เจียง ม.3 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
AHiS306 นายธีธัช ทิพย์โสดา ม.4 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
AHiS307 นางสาวปารจรีย์ อึ้งอุดรภักดี ม.5 กำเนิดวิทย์ ระยอง
AHiS308 นางสาววรัญญา พงษ์ผือฮี ม.5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
AHiS309 นายกรณ์ ศรีวัฒนะ ม.4 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
AHiS310
เด็กชายภาณุวิชญ์ พุกโฉมงาม ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
AHiS311 นายวาทิน ไชยเสน ม.5 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
AHiS312 นางสาวณัฏฐณิชา เกิดเมฆ ม.4 ชะอวด นครศรีธรรมราช