โครงการ 2014 International Space Camp

ISC2014

โครงการ 2014 International Space Camp
วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2557

Jeju Aerospace Museum เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี


 

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ดำเนินการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 2014 International Space Camp ณ พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศเชจู (Jeju Aerospace Museum) เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจัดโดย Korea Aerospace Research Institute (KARI) โดยคัดเลือกเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับตัวแทนเยาวชนจาก 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและวิศวกรรมศาสตร์ อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้และการเข้าใจเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีอวกาศได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป นอกจากนี้เยาวชนยังจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันกับผู้แทนเยาวชนจากนานาประเทศที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีระเบียบวินัยในการทำงาน รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานเป็นกลุ่ม
  3. เยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อนำไปเข้าร่วมการแข่งขันผลงานระดับเยาวชนต่อไป

3. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ทั่วประเทศ ที่มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จำนวน 6 คน

4. ระยะเวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (4 วัน 3 คืน)
ณ Jeju Aerospace Museum เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี

5. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก

– เด็กชายพิทยุตม์ อยู่ศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชั้น ม.2
– เด็กชายวีรวิชญ์ จงศิริวิทยรัฐ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ชั้น ม.2
– เด็กชายเศรษฐพงศ์ ภัทรเมฆานนท์ โรงเรียนไทยคริสเตียน ชั้น ม.3
– เด็กหญิงจณิสตา เลื่อนผลเจริญชัย International School Bangkok ชั้น ม.2
– เด็กหญิงมณีวรรณ ธุวะนุติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ชั้น ม.3
– เด็กหญิงสรัญญ์ภัทร์ ลิมปิจำนงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ชั้น ม.1

icon_pdf รายงานโครงการ 2014 International Space Camp