พวยก๊าซ (Prominence)

 

พวยก๊าซ หรือที่เรียกว่า โพรมิเนนซ์ (Prominence) เป็นเปลวที่พวยพุ่งออกมาจากบรรยากาศชั้นโครโมสเฟียร์และโคโรนาของดวงอาทิตย์ พวยก๊าซเหล่านี้มีความหนาแน่นสูง แต่อุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง ดังนั้นถ้าเราสังเกตพวยก๊าซเทียบกับพื้นผิวดวงอาทิตย์จะปรากฎเป็นเส้นมืด แต่ถ้าสังเกตพวยก๊าซที่พุ่งออกมาจากบริเวณขอบของดวงอาทิตย์ จะเป็นเปลวสว่าง พวยก๊าซที่พุ่งออกมาจากผิวของดวงอาทิตย์อาจมีความสูงถึง หลายหมื่นกิโลเมตรจากพื้นผิว บางครั้งจะเห็นพวยก๊าซที่พุ่งขึ้นไปสูง แล้ววกกลับลงมาตามแนวเส้นแรงสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ พวยก๊าซที่เกิดบนดวงอาทิตย์นั้น ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ด้วยกัน และในแต่ละประเภท แบ่งออกเป็นอีกหลายลักษณะที่แตกต่างกันไป

ประเภทแรกเป็นพวยก๊าซที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ได้นานเป็นเดือน ซึ่งมีอยู่ 4 ลักษณะ คือ
1. Hedgerow
2. Curtain, Flame, Fan
3. Cap, Irregular Arch, Frament
4. Arch, Plaform Arch

ประเภทที่สองเป็นพวยก๊าซที่เกิดจากการลุกจ้า (Solar Flares) มีอายุสั้น มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ
1. Eruptive Prominence
2. Surge
3. Spray
4. (Post) flare loop