บทบาทของนักบินอวกาศญี่ปุ่นในโครงการสถานีอวกาศนานาชาติ

Japanese Astronauts Play an Important Role in the ISS Program

นักบินอวกาศญี่ปุ่นได้ทำการทดลองในโมดูลการทดลองของญี่ปุ่น “Kibo” โดยนักบินอวกาศ Koichi Wakata และ Soichi Noguchi ได้เข้าร่วมในภารกิจครั้งนี้เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 และเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548 ตามลำดับ หลังจากนั้นการทดลองเกี่ยวกับโลจิสติกส์ Pressurized Section (ELM-PS) และ Pressurized Module (PM) ในโมดูล “Kibo” ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในโครงการสถานีอวกาศนานาชาติ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2551 ในภารกิจ STS-123(1J-A) โดยนักบินอวกาศ Takao Doi และในภารกิจ STS-124(1J) โดยนักบินอวกาศ Akihiko Hoshide

ในปี พ.ศ.2552 นักบินอวกาศ Koichi Wakata ได้ชื่อว่าเป็นนักบินอวกาศคนแรกที่ทำงานอยู่ในโมดูล “Kibo” เป็นเวลานานถึง 4 เดือนครึ่ง ซึ่งเขาได้ทำการทดลองต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งภายหลังนักบินอวกาศ Soichi Noguchi ได้กลายเป็นนักบินอวกาศคนต่อมาที่ทำงานอยู่ในโมดูลเป็นเวลายาวนานที่สุดถึง 5 เดือนครึ่ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2552 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2553