ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนโครงการสถานีอวกาศนานาชาติ

International Cooperation to Promote ISS Program

สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station : ISS) เป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ ถูกตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ 400 กิโลเมตร เหนือโลก โครงการ ISS นี้ถูกวางแผนและได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธ์ 15 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในแถบยุโรป และรัสเซีย นักบินอวกาศสามารถอาศัยอยู่บนสถานีเพื่อทำกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง ที่ใช้ประโยชน์ของสภาพแวดล้อมจากสภาวะไร้น้ำหนักในอวกาศ

เนื่องจากสภาวะแวดล้อมรอบ ๆ สถานีอวกาศนานาชาติ เป็นสภาพสุญญากาศ ไร้น้ำหนัก มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลและได้รับการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ตลอดเวลา ซึ่งมีความแตกต่างกับพื้นโลกอย่างสิ้นเชิง จากสภาวะดังกล่าว ทำให้เกิดการทดลองที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมบนโลกมนุษย์ เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยารักษาโรค ตลอดจนค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานใหม่ ๆ นอกจากนี้เป็นตัวทำให้เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต และปรากฏการณ์ทางกายภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกอีกด้วย