ข่าวสาร

สวทช. พร้อมพันธมิตร ร่วมส่งเสริม แนะแนวทางยกระดับโรงงานผลิตอาหารสู่ Industry 4.0

(วันที่ 13 มิถุนายน 2567) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวเปิดงาน “สัมมนาพลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารของคุณเป็น Smart Food Factory ด้วย IIOT Solutions”  ว่า “ปัจจุบันทั่วโลกกำลังก้าวสู่การปฏิวัติสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ที่มีการนำเทคโนโลยี

 ดิจิทัลและเทคโนโลยี สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในสายการผลิตเพื่อยกระดับสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ภาคการผลิต สามารถทันต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่มาของการผลักดันเพื่อยกระดับภาคการผลิตสู่ อุตสาหกรรม 4.0 เป็นความท้าทายต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายสำคัญของประเทศ ตามแนวทางการพัฒนา Thailand 4.0 หนึ่งใน “NSTDA Core Business” ของ สวทช. ที่มุ่งสร้างกระบวนการวิจัยและกลไกที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริง สวทช. ร่วมมือกับหน่วยงาน พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดทำ ‘Industry 4.0 Platform’ แพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการและกิจกรรมสนับสนุนการ ยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยบริการแบบครบวงจร มุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิต ลดต้นทุนและของเสีย เพิ่มคุณภาพของการผลิตสินค้า ปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ และ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดย สวทช. มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่เป็นรากฐานสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของ ประเทศ รวมทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เสมือนเป็นนิคมวิจัยสำหรับเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมีเอกชนตั้งศูนย์วิจัยหรือศูนย์นวัตกรรมมากกว่า 110 บริษัท บริษัทต่างประเทศประมาณ 38% มี Ecosystem ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม รองรับทุกความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจร โดยมีศูนย์วิจัยแห่งชาติ 5 ศูนย์ ได้แก่ NECTEC BIOTEC MTEC NANOTEC และ ENTEC มีบุคลากรด้านวิจัยพัฒนา จำนวนมากกว่า 3,000 คน มี PhD มากกว่า 700 คน พร้อมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน อีกทั้งยังมี ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ซึ่งมีเทคโนโลยีนำร่องการให้บริการแก่ผู้ประกอบการไทย แล้ว เช่น

แพลตฟอร์ม IDA (Industrial IoT and Data Analytics Platform) แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลระบบภายใน โรงงานผ่านเซนเซอร์และ IoT เพื่อวิเคราะห์และบริหารจัดการการทำงานของเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีบริการพร้อม ถ่ายทอดสู่อุตสาหกรรม รวมทั้งยังมีการพัฒนา Autonomous Mobile Robots หรือหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ

กิจกรรมภายในงานมุ่งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยที่สนใจในการปรับเปลี่ยนองค์กร หรือ มีบทบาทในการพัฒนาองค์กรสู่โรงงานอัจฉริยะ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ อาทิ


การบรรยาย “อนาคตของอุตสาหกรรมอาหารไทยกับการผลักดันเข้าสู่ Industry 4.0” โดย

คุณอดลุย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

 

การเสวนา “Overcoming Challenge in Digital Transformation” โดยผู้แทนจาก

  • ดร.กรกช ธิวงศ์คำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Automation & IoT บริษัท เบทาโกร จำกัด มหาชน
  • คุณจริยวดี บุบผา กรรมการผู้จัดการ บริษัทโนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด
  • ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายเชิงกลยุทธ์และประเมินผล เนคเทค สวทช.
  • น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

 

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยาย “แนวทางยกระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0” โดย ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มแพลตฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 สวทช. กล่าวถึงบันได 4 ขั้นในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0  โดยนำ Digital transformation มาใช้เป็นฐานเพื่อสร้างความสำเร็จ เริ่มต้นจากการประเมินความพร้อมทางอุตสาหกรรม Thailand i4.0 Index

ขั้นที่ 1 – Online & Interactive Self – Assessment การประเมินระดับความพร้อมขององค์กรแบบออนไลน์ด้วยตนเอง
ขั้นที่ 2 – Readiness Assessment by Experts การประเมินระดับความพร้อมองค์กรโดยผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นที่ 3 –Roadmapping & Solutioning บริการให้คำปรึกษา ข้อเสนอ และคำแนะนำด้านการลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์
ขั้นที่ 4 – Upskill & Reskill & Newskill ยกระดับความสามารถ เตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

“เหล่านี้คือบริการที่ สวทช.เตรียมเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการ”