หน้าแรก โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ กรอบวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์
โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ กรอบวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์
24 พ.ย. 2563
0
กรอบวิจัย

หลักการ / ความสำคัญ

จากกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ทำให้เกิดการเดินทาง การท่องเที่ยว การค้าขาย การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ การเดินทางระหว่างประเทศและระหว่างทวีปของประชากรอย่างรวดเร็วและไร้ขีดจำกัด รวมถึงการเคลื่อนที่ของประชากร สินค้า และอาหารข้ามพรมแดนประเทศต่างๆ ปริมาณมากทุกวัน ทำให้ประชากรมีโอกาสรับเชื้อโรคที่ไม่เคยพบมาก่อน ส่งผลให้ช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมามีโรคติดเชื้อกำเนิดขึ้นใหม่ในโลกกว่า 30 โรค และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การระบาดของโรคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ปัญหาโรคติดต่อและความจำเป็นในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างจริงจังและทันเหตุการณ์ จึงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระดับนานาชาติ โดยโรคติดต่อได้สร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำซึ่งเป็นโรคติดต่อเดิมที่มีวงรอบการแพร่กระจายใหม่ มีแนวโน้มเกิดมากขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต เป็นปัญหาและมีผลกระทบกับประเทศ เช่น ไข้เลือดออก วัณโรค มาลาเรีย และมือ เท้า ปาก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีเครือข่ายและบุคลากรวิจัยที่เข้มแข็งที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลก จำเป็นต้องสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการทำงานดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพื่อจัดการกับปัญหาและรับมือกับการระบาดได้อย่างทันท่วงที

เป้าหมาย

เครือข่ายการทำงานและองค์ความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองต่อการรับมือกับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

แผนการดำเนินงาน

การพัฒนาเครือข่ายที่มีความพร้อมด้านการตรวจวินิจฉัย/เทคโนโลยี เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานรัฐในการรับมือโรคระบาด / Unknown Pathogen

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 644 8150 ต่อ 81830 (คุณมนต์ตา) 81841 (คุณชมพูนุช)
e-mail : monta@nstda.or.thchompunoot.kap@nstda.or.th

ผลงานเด่น

1.  ชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่แบบครบวงจร (All-In-One)

2.  ไวรัสต้นแบบสำหรับพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

3.  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

4.  ผลิตภัณฑ์ชีวภาพควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ

5.  วัคซีนตัวเลือกสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี่

24 พ.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: