หน้าแรก โปรแกรมความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ (มอ.-สวทช.) กรอบวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์
โปรแกรมความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ (มอ.-สวทช.) กรอบวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์
24 พ.ย. 2563
0
กรอบวิจัย

หลักการ / ความสำคัญ

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีความต้องการยา ชีวภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นทุกปี โดยวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตโดยคนไทยยังถูกใช้ไม่มากนัก จึงมีการนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในประเทศไทยมีหลายบริษัทที่มีการนำผลงานวิจัยจากสถาบันต่างๆ เช่น สวทช. หรือ มหาวิทยาลัย ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและใช้งานได้ดีเทียบเท่าต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคคือ ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ของไทยเป็นที่รู้จัก มีผู้ใช้งานจริง และเกิดการยอมรับเพิ่มขึ้น สวทช. จึงร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ ตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยประสานความร่วมมือและร่วมลงทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี และส่งเสริมให้มีการใช้งานจริงในภาคปฏิบัติงานทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดบริการและอุตสาหกรรมทางการแพทย์ชั้นนำขึ้นในประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของคนไทย ภายใต้แนวคิด ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมทำ อย่างเท่าเทียม มุ่งให้เกิดการผลิตเทคโนโลยีของคนไทยระดับอุตสาหกรรม และมีการใช้งานให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง ส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทางการแพทย์ให้เติบโตขึ้นในประเทศ และสามารถส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศด้วย

เป้าหมาย

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ สามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ รวมถึงทำให้เกิดการบริการและอุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นนำขึ้นในประเทศไทย

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 2 แผนงาน

แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติสำหรับชิ้นเนื้อ (MiniScan)

แผนงานที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพา (INSpectDx)

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 117 6439 (คุณวงศกร) 02 117 6469 (คุณธนัฏฐา)
e-mail : vongsakorn@nstda.or.th, tanatta.cha@nstda.or.th

แชร์หน้านี้: