หน้าแรก โปรแกรมการแพทย์แบบแม่นยำ กรอบวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์
โปรแกรมการแพทย์แบบแม่นยำ กรอบวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์
24 พ.ย. 2563
0
กรอบวิจัย

หลักการ / ความสำคัญ

ปัจจุบันเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมมีความก้าวหน้า และราคาถูกลงอย่างมาก ทำให้เริ่มมีการนำข้อมูลพันธุกรรมมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลสุขภาพอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยบ้างแล้ว เรียกแนวทางนี้ว่าการแพทย์แม่นยำ หรือ Precision Medicine ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการรักษา โดยแนวทางดังกล่าวจะนำมาสู่การวินิจฉัย/พยากรณ์โรคที่รวดเร็วและแม่นยำ เพิ่มโอกาสการหายจากโรค รวมถึงทำให้เกิดการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดผลข้างเคียงในการรักษาได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการป้องกันโรค ซึ่งจะนำมาสู่การลดโอกาสการเป็นโรคในประชากรได้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาและดูแลในระยะยาวโดยรวมของประเทศลดลงได้ อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถนำข้อมูลพันธุกรรมเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ ยังมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมหาศาล มีการวิเคราะห์ที่หลากหลาย และยังมีองค์ความรู้ที่ยังไม่ชัดเจนอีกเป็นจำนวนมาก รวมถึงข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์เป็นข้อมูลที่มีความจำเพาะสำหรับมนุษย์ในแต่ละเชื้อชาติทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลที่ตีพิมพ์แล้วในต่างประเทศมาประยุกต์กับคนไทยได้ทันที จึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อยืนยันการประยุกต์ใช้ข้อมูลเหล่านั้น

ประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาด้านการแพทย์แม่นยำในประเทศไทย นำไปสู่การเป็นผู้นำศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Genomic Thailand ในลักษณะ Consortium มีแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวิจัย 2) ด้านการบริการ 3) ด้านชีวสารสนเทศ (รวม National Data Bank) 4) ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร 5) ด้านการจัดการกฎหมายและจริยธรรม (ELSI) 6) ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ โดย สวทช. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและชีวสารสนเทศ

ด้วยเหตุนี้ สวทช. จึงผลักดันให้เกิดการนำข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ไปใช้ตามแนวทางการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการศึกษาตต่อยอด ตลอดจนพัฒนาให้เกิดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแนวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมนี้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะช่วยทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถส่งผลกระทบในเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจรภายในประเทศ

เป้าหมาย

การใช้ข้อมูลระดับพันธุกรรมร่วมกับข้อมูลทางคลินิกเพื่อสร้างเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้สำหรับการวินิจฉัย พยากรณ์โรคในระยะแรก การป้องกันดูแลสุขภาพ รวมถึงการรักษาแบบแม่นยำสำหรับโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 3 แผนงาน

แผนงานที่ 1 การบริหารจัดการฐานข้อมูลพันธุกรรม (Genomic Data Bank Management) และชีวสารสนเทศ

แผนงานที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับวินิจฉัย พยากรณ์โรคระยะแรก รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยาหรือการรักษาแบบแม่นยำ

แผนงานที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวทางที่จะนำไปสู่การป้องกันสุขภาพ หรือลดโอกาสการเป็นโรคเรื้อรัง

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 644 8150 ต่อ 81825 (คุณปฐมพร) 81916 (คุณศศิธร)
e-mail : pathomporn@nstda.or.thsasithorn.pongsamrangun@nstda.or.th

ผลงานเด่น

1.  เทคโนโลยีการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อป้องกันอาการแพ้ยาที่รุนแรง

24 พ.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: