หน้าแรก โปรแกรมสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่และนวัตกรรมอาหาร กรอบวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ
โปรแกรมสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่และนวัตกรรมอาหาร กรอบวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ
5 พ.ย. 2563
0
กรอบวิจัย

หลักการ / ความสำคัญ

อุตสาหกรรมการผลิตสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความได้เปรียบของทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลายของประเทศ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณค่า เทคโนโลยีและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการแปรรูปทรัพยากรดังกล่าวเป็นสิ่งที่ประเทศไทยยังมีไม่เพียงพอ อุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศยังพึ่งพาเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากต่างประเทศเป็นหลัก ยิ่งไปกว่านั้นการแปรรูปทรัพยากรชีวภาพเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ยังมีอยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในประเทศเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กยังต้องการองค์ความรู้ซึ่งเป็นพหุสาขาวิชา (Multi-Disciplinary) และเทคโนโลยีของตัวเองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะจำเพาะ มีความโดดเด่นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีขายในต่างประเทศ มีความหลากหลายและมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากที่อื่นๆ สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

เป้าหมาย

การพัฒนาต้นแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบตั้งต้นในประเทศ เช่น Functional Carbohydrates ต้นแบบอาหารเฉพาะกลุ่มที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น อาหารบดเคี้ยวง่ายสำหรับผู้สูงอายุ พัฒนากระบวนการประเมินความปลอดภัยอาหาร และวิธีการตรวจ/ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรค สารปนเปื้อนในอาหารประสิทธิภาพสูง รวมถึง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่มีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารของประเทศด้วยนวัตกรรม ช่วยลดการนำเข้า Functional Ingredients จากต่างประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 5 แผนงาน

แผนงาน 1 การพัฒนากระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบตั้งต้นในประเทศ

แผนงาน 2 การพัฒนาอาหารเฉพาะกลุ่มที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่ต้องได้รับอาหารทางสายยาง และผู้ป่วย

แผนงาน 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว

แผนงาน 4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่มีคุณสมบัติพิเศษ

แผนงาน 5 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์ข้อมูลในอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาสูตรอาหารเฉพาะกลุ่ม พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 564 7000 ต่อ 71779 (ปัทมาพร) 02 564 6700 ต่อ 3457 (คุณศิษฏพงศ์) และ 3428 (คุณอมรรัตน์)
e-mail : pattamaporn@nstda.or.th , sittapong.rat@biotec.or.th , amornrat.pik@biotec.or.th

5 พ.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: