หน้าแรก โปรแกรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ กรอบวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ
โปรแกรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ กรอบวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ
5 พ.ย. 2563
0
กรอบวิจัย

หลักการ / ความสำคัญ

ประเทศไทยเป็น Hotspot ของความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตสูงมาก โดยเฉพาะจุลินทรีย์ และมีความเข้มแข็งของภาคการเกษตร จากข้อได้เปรียบหลัก ดังกล่าว ประเทศไทยจึงมีนโยบายที่จะผลักดันเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ซึ่งได้รับการผลักดันเป็นอุตสาหกรรม New S-Curve ในแผนประเทศไทย 4.0 อุตสาหกรรมชีวภาพ มีองค์ประกอบหลักที่สำคัญ 2 ส่วน คือ วัตถุดิบทางการเกษตร และวัสดุเหลือทิ้งต่างๆ  กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์สารตัวกลางหรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายส่วนใหญ่จะเน้นกระบวนการแปรรูปด้วยจุลินทรีย์ ประเทศไทยมีการใช้ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ต่างๆ เช่น เอนไซม์ หรือสารเคมีที่ผลิตจากจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมากในแต่ละปี ในขณะที่อุตสาหกรรมที่ใช้จุลินทรีย์ในการผลิตมีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศมาตลอด แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศหรือเป็นเทคโนโลยีในระดับไม่สูงมากนักซึ่งต้องการการสนับสนุนในเชิงการวิจัยพัฒนา

เป้าหมาย

การพัฒนาเทคโนโลยีในการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การสังเคราะห์ และดัดแปรโมเลกุลทางเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ พัฒนาคลังสารต้นแบบ (Compound Library) ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ Specialty Enzymes สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ และสุขภาพความงาม รวมถึงจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม Biorefinery และการใช้ประโยชน์จากของเสีย และเทคโนโลยีการผลิต Biochemical Compounds เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 2 แผนงาน

แผนงานที่ 1 Biochemicals and Biomaterials

แผนงานที่ 2 Biospecialty Products from Biodiversity

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 564 6700 ต่อ 3457 (คุณศิษฏพงศ์) และ 3429 (คุณชนกนันท์)
e-mail : sittapong.rat@biotec.or.th , chanoknan.hat@biotec.or.th

5 พ.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: