หน้าแรก โปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ กรอบวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์
โปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ กรอบวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์
24 พ.ย. 2563
0
กรอบวิจัย

หลักการ / ความสำคัญ

ยุทธศาสตร์ชาติในภาคการผลิตและบริการ (S-Curve) มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพใหม่ๆ ที่สร้างรายได้สูง เช่น บริการสุขภาพและการเสริมสร้างสุขภาวะ (Health and Wellness Services) และการส่งเสริมธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยต้องมีการลงทุนอย่างจริงจังในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งมาตรฐานการบริการ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีได้เอง ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานที่เข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical Service Hub) ของภูมิภาคในระยะต่อไป รวมถึงการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสำหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร และทันสมัย รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการให้คำปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกล การพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) เพื่อการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด

เป้าหมาย

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ นวัตกรรมสุขภาพ อุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ เทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพ เทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ด้านการแพทย์ครบวงจร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 3 แผนงาน

แผนงานที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับงานศัลยกรรมวัสดุฝังใน

แผนงานที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

แผนงานที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 564 6500 ต่อ 4454 (คุณพสุ), 72048 (คุณศศิธร)
e-mail : pasu.sir@nstda.or.thsasithorn.won@nstda.or.th

ผลงานเด่น

1.  โปรแกรมแปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทย 3 มิติ

2.  ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ

3.  ข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุน

4.  หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก

5.  เครื่องช่วยฟังดิจิทัล P02

6.  ซอฟต์แวร์สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

7. โปรแกรมแพทย์อัจฉริยะสำหรับเครื่องไอแพด 2

8. ตู้ทำนาย สุขภาพและหลอดเลือดหัวใจ

9. เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพ สำหรับการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ ของทารกในครรภ์

24 พ.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: