หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ NSTDA Services
NSTDA Services
21 ม.ค. 2563
0
เอกสารเผยแพร่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผู้ประกอบการไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ตั้งแต่การสร้างสรรค์งานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการออกแบบ ตลอดจนผลักดันการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการไทยด้วยกลไกต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนากำลังคน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ รวมไปถึงกลไกในการลดความเสี่ยงในการทำวิจัยพัฒนาให้กับภาคเอกชน ซึ่งกลไกต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้เอกชนไทยสามารถยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้านเทคโนโลยี และพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วของโลก ณ เวลานี้ เพื่อให้ภาคธุรกิจไทยสามารถร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจไปสู่ Thailand 4.0 ได้ ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นโอกาสที่จะพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้นั้น กลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย ลงทุนทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จึงยิ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง สวทช. จึงได้ถือโอกาสรวบรวมกลไกการสนับสนุนต่างๆ ในหนังสือฉบับนี้ และหวังว่าผู้ประกอบการจะให้ความสนใจนำกลไกการสนับสนุนต่างๆ เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อมาร่วมกันสร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ผลักดันประเทศไทยให้เข้าสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างแท้จริงต่อไป

nstda service booklet

แชร์หน้านี้: