หน้าแรก คลังความรู้ ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569
ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569
11 ก.พ. 2564
0
BCG
เอกสารเผยแพร่

ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569
โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เอกสารดังกล่าวเป็นแนวทางการดำเนินงาน พร้อมนำเสนอตัวอย่างโครงการที่มีความสำคัญสูง (Big rock projects) เพื่อรองรับการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับระยะสิ้นสุดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 จึงมีการปรับระยะเวลาสิ้นสุดแผนฯ เป็นปี 2570 คาดว่าแผนปฎิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2565-2570 จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564 นี้

 

 

11 ก.พ. 2564
0
แชร์หน้านี้: