จริยธรรมการวิจัย
จริยธรรมการวิจัย

การเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนา เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การวิจัยและพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งที่พึงตระหนัก สวทช. ได้จัดตั้งฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (The Office of Research Integrity, ORI) เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการวิจัยให้ถูกต้อง สอดคล้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งรับผิดชอบในการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนทางด้านพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัย (Research Misconduct) เพื่อนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสืบสวนและพิจารณาต่อไป

Research integrity หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริตในการวิจัย โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง มาตรฐานวิชาชีพ และหลักจริยธรรมการวิจัย ซึ่งในทางปฏิบัติ คือ การทำวิจัยในลักษณะที่ทำให้ผู้อื่นมีความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในวิธีการทดลองที่ใช้และผลการวิจัยที่เกิดขึ้น โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่

 • ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ในการนำเสนองานวิจัย การทำวิจัย และการรายงานผลวิจัย
 • การแจ้งหรือประกาศการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
 • ความถูกต้องและเป็นธรรม ในการมีส่วนร่วมต่อข้อเสนอโครงการวิจัยและการรายงานผล
 • การปกป้องคุ้มครองอาสาสมัครตามหลักจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์
 • ความเชี่ยวชาญและเป็นธรรมในการตรวจทานงานวิจัย
 • การดูแลและปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 • การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มวิจัยในเชิงวิชาการ การสื่อสาร และการแบ่งปันข้อมูลหรือทรัพยากร
 • ความยึดมั่นต่อการรับผิดชอบร่วมกันระหว่างที่นักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงและผู้ฝึกปฏิบัติงาน
นโยบายด้านการบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย สวทช.

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ร่วมกับฝ่ายกฎหมาย ได้จัดทำ ระเบียบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยและการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย พ.ศ.2563 ขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สวทช. และได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เนื้อหาว่าด้วย ข้อบังคับ ระเบียบ การกำหนดความรับผิดเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยเป็นการเฉพาะ การประพฤติมิชอบทางการวิจัย เช่น การลักลอกข้อมูลการวิจัย (Plagiarism) การลักลอกข้อมูลการวิจัยของตนเอง (Self-plagiarism) การปลอมแปลงข้อมูลการวิจัย (Falsification) และ การแต่งข้อมูลการวิจัยขึ้นเอง (Fabrication) เป็นต้น

จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
1. คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช. ดาวน์โหลด
2. แบบตรวจสอบกิจกรรม/งานวิจัย เข้าข่ายการวิจัยโดยใช้สัตว์ทดลอง ดาวน์โหลด
3. คู่มือการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO ดาวน์โหลด
1. คู่มือการทำงาน Department Manual (DM) ดาวน์โหลด
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Procedure Manual (PM) ดาวน์โหลด
4. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2558 ดาวน์โหลด
5. แผนผังกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการการขอใช้สัตว์ ดาวน์โหลด
6. แบบข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์
– แบบขอรับรองการทำวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
1. กลุ่มสัตว์ทดลอง [ดาวน์โหลด pdf|doc]
2. กลุ่มสัตว์น้ำ [ดาวน์โหลด pdf|doc]
3. กลุ่มสัตว์เกษตรและสัตว์ธรรมชาติ [ดาวน์โหลด pdf|doc]
4. กลุ่มแมลงและแมง [ดาวน์โหลด pdf|doc]
– แบบประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ [ดาวน์โหลด pdf|doc]
– แบบแจ้งการจ้างดำเนินการในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ [ดาวน์โหลด pdf|doc]
7. รายงานการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทุกๆ 6 เดือน โดยหัวหน้าโครงการ ดาวน์โหลด
8. รายงานการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
9. แผนผังการติดตามรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
10. รายงานการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
11. รายการเอกสารที่ต้องเตรียม เพื่อการยื่นขอรับรองโครงการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จากคณะกรรมการ NSTDA-IACUC ดาวน์โหลด

 

งานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

กำกับดูแลให้งานวิจัยด้านชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์และงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม มีมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล และเพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

1. แนวปฏิบัติการพิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สวทช. ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของ สวทช.
1) EC01 แบบเสนอโครงการวิจัย [ดาวน์โหลด WORD |
2) EC02 หนังสือชี้แจงผู้จะเข้าเป็นผู้เข้าร่วมวิจัย [ดาวน์โหลด WORD |
3) EC03 หนังสือแสดงเจตนายินยอมการเข้าร่วมการวิจัย [ดาวน์โหลด WORD |
4) EC04 แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Amendment) [ดาวน์โหลด WORD |
5) EC05 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว [ดาวน์โหลด WORD |
6) EC06 แบบรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Deviation) [ดาวน์โหลด WORD |
7) EC07 แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัยประจำปี แจ้งปิดโครงการ หรือขอต่ออายุใบรับรอง [ดาวน์โหลด WORD |
3. แบบตรวจสอบกิจกรรม/งานวิจัย เข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด
4. เอกสารประกอบเพิ่มเติม
วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด
แนวทางจริยธรรม การทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด
งานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

กำกับดูแลให้งานวิจัยด้านชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์และงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม มีมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล และเพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

1. คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดาวน์โหลด
2. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การศึกษาวิจัย เพื่อการควบคุมโรค การป้องกันโรค และการบำบัดโรค พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2563 (SARS-CoV-2) ดาวน์โหลด
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง พิษจากสัตว์ที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 19 พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
กิจกรรมที่น่าสนใจ
กิจกรรมเดือน กันยายน 2563
งานประชุมโต๊ะกลม “เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity”
วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
กิจกรรมเดือน สิงหาคม 2563
งานอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชีวสถิติการวิจัยในสัตว์ และการขอรับรองโครงการ…อย่างถูกต้อง…ไม่ยากอย่างที่คิด”
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
กิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2563
ประชุมโต๊ะกลม “เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity”
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กิจกรรมเดือน มิถุนายน 2563
เสวนา”วิกฤติ COVID-19 กับมาตรการการรับมือที่เข้มข้น ภายใต้จริยธรรมที่เข้มแข็ง”
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 711 ชั้น 7 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
กิจกรรมเดือน มีนาคม 2563
งานประชุมเสวนา “จรรยาบรรณการวิจัย เรื่อง หลักการเขียนข้อเสนอโครงการและรายงานการวิจัยที่ดี”
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม (CO-113) อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
กิจกรรมเดือน กุมภาพันธ์ 2563
เสวนาโต๊ะกลม จริยธรรมในปัญญาประดิษฐ์-ก้าวสู่ Trustworthy AI
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม Garden 1 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
เสวนาโต๊ะกลม “เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity”
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุมโต๊ะกลม พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 711 ชั้น 7 อาคาร สวทช. โยธี
การอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Human Research Ethics)”

เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม (CO-113) อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (The Office of Research Integrity, ORI) สวทช. ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (Forum for Ethical Review Committees in Thailand (FERCIT)) และมูลนิธิชิดเคอร์-เฟอร์แคฟ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์ (The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER) และ Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific (FERCAP)) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์ ได้จัดการอบรมในหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Human Research Ethics)”

กิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2562
 • การประชุมจริยธรรมการวิจัยและการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย เมื่อวันที่ 6-7 และ 11 พฤศจิกายน 2562 จัดโดยฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ร่วมกับฝ่ายกฎหมาย
งานเสวนา “ต่อยอดงานวิจัยอย่างไร ไม่ให้ติดกับดัก Plagiarism”

จัดขึ้นวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี งานเสวนาฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าฟังเสวนาฯ ตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัย รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง Plagiarism และควรต่อยอดงานวิจัยอย่างไร เพื่อลดโอกาสจากการทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการ Conference on the Ethics of Science & Technology and Sustainable Development www.stethicsconference2019.net

จัดขึ้นวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

 • สรุปประเด็นในการประชุม คลิกที่นี่
 • รูปภาพบรรยากาศในการประชุม
  (เครดิตภาพ: ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษาฯ , นาย วีระวุฒิ ฟุ้งรัตนตรัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.)

 

 

 

 

 

 

งานเสวนา หัวข้อ “การเขียนรายงานวิจัยที่ดี และการตรวจความซ้ำซ้อนทางงานวิจัย”

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น ณ ห้องออดิทอเรียม 113 อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

การเสวนา เปิดประตูจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-13.30 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ร่วมจัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

ประชุมวิชาการประจำปี สวทช.
 • สรุปประเด็นสัมมนา
E-Learning

E-Learning ชุดที่ 1

1. หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัย 01 (Research Integrity 01)”

รวบรวมสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัย (Research misconduct) ได้แก่

 • Fabrication : การสร้างข้อมูลเท็จหรือการปั้นแต่งข้อมูลวิจัย
 • Falsification : การปลอมแปลงข้อมูลหรือผลการวิจัย
 • Plagiarism : การคัดลอกงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ วรรณกรรม หรือข้อเสนอโครงการ ของผู้อื่น โดยไม่อ้างถึงแหล่งข้อมูล

พร้อมทั้งยกตัวอย่างการกระทำที่เข้าข่ายพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัยในแบบต่างๆ รวมไปถึงแนะนำโปรแกรมตรวจสอบความคล้ายของผลงานทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งประโยชน์และความสำคัญของการอ้างอิงข้อมูล เพื่อให้นักวิจัยอาวุโส นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ผู้ช่วยวิจัย ของ สวทช. และบุคคลภายนอก มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในจริยธรรมการวิจัย เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานที่มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้

จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย นักวิเคราะห์โครงการ และผู้ที่สนใจ รับชม E-Learning ดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมการวิจัย และเป็นส่วนหนึ่งของการรักษามาตรฐานในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป

หลักสูตรการเรียนรู้ ชุดที่ 1 ดังนี้
Link บทเรียน

2. หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงสร้างความตระหนัก ให้แก่นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิเคราะห์โครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยหัวข้อเนื้อหาในหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ ประกอบไปด้วย

1. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ IACUC
2. คำจัดกัดความของ “สัตว์” และประเภทของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
3. ลักษณะงานทางวิทยาศาสตร์ เช่น งานวิจัย งานทดสอบ และการดัดแปลงพันธุกรรม เป็นต้น
4. จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
5. หลักเกณฑ์และหน้าที่ของผู้ใช้สัตว์/ผู้ผลิตสัตว์/ผู้รับผิดชอบสถานที่ดำเนินการ
6. แบบสำรวจโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการวิจัยในสัตว์ และแผนผังแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ

หลักสูตรการเรียนรู้ เรื่อง จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ดังนี้
Link บทเรียน

หากท่านมีคำถาม หรือคำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร กรุณาติดต่อ ori@nstda.or.th

แจ้งเบาะแสและร้องเรียนพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัย

เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของ สวทช. ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเชื่อถือได้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัย (Research misconduct) ได้แก่

1. Fabrication การสร้างข้อมูลเท็จหรือการปั้นแต่งข้อมูลวิจัย
2. Falsification การปลอมแปลงข้อมูลหรือผลการวิจัย
3. Plagiarism การคัดลอกงานวิจัยของตนเองและผู้อื่น โดยไม่มีการอ้างถึง แหล่งข้อมูลที่ได้มา
4. อื่นๆ

ท่านสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัยดังกล่าว ผ่านทางช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่าง

 

ทั้งนี้:

1. สวทช. จะรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนต่อสาธารณชน
2. ข้อมูลการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ระบุต้องเป็นความจริง
3. หากข้อมูลไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตรวจสอบและสืบหาข้อเท็จจริงได้ สวทช. จะยุติเรื่อง และเก็บบันทึกเป็นข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
4. ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ระบุชื่อ-สกุล หรือ อีเมล์ของท่าน อย่างไรก็ตาม การให้ชื่อและอีเมล์จะเป็นประโยชน์ในการติดตามผลและการสืบหาข้อเท็จจริง รวมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล

 

ข้อมูลสำหรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

1. รายละเอียดเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบทางจริยธรรมการวิจัย (โปรดแนบหลักฐานเพิ่มเติม)*
2. อีเมล์
3. ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ: ข้อมูลสำหรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ข้อ 2) อีเมล์ และ 3) ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งเบาะแสสามารถละเว้นไว้หรือใช้อีเมล์แฝง/นามแฝงได้ อย่างไรก็ตาม การให้ข้อมูลในการติดต่อกลับ จะเป็นประโยชน์ในการติดตามผลและการสืบหาข้อเท็จจริง รวมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ท่านสามารถส่งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของท่านมาที่อีเมล์: ORI2@nstda.or.th
หรือแจ้งเบาะแสผ่านทางระบบออนไลน์ คลิก

ติดต่อ-สอบถาม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
ORI@nstda.or.th
โทรศัพท์: 0-2564-7000 ต่อ 71842