หน้าแรก คณะกรรมการ กวทช. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กรรมการและเลขานุการ)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโท
Advanced Management Program (AMP174), Harvard Business School
ปริญญาตรี
วิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี 2559-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี 2547-2559
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านกลยุทธ์และสนับสนุน
ปี 2543-2547
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี 2540-2543
ผู้อำนวยการโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปี 2536-2540
นักวิจัย ฝ่ายบริหารการวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ