หน้าแรก คณะกรรมการ กวทช. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
ประธาน
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ประธาน)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยจอร์เจีย
ประวัติการทำงาน
-
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์