หน้าแรก คณะกรรมการ กวทช. นายสุวิทย์ เตีย
นายสุวิทย์ เตีย
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี
วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
-
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี