หน้าแรก คณะกรรมการ กวทช. นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ
นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด

ประวัติการศึกษา
-
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
-
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด