หน้าแรก คณะกรรมการ กวทช. นายประเสริฐ เอื้อวรากุล
นายประเสริฐ เอื้อวรากุล
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

รองคณบดี ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปริญญาเอก
Dr. Med.(magna cum laude), Heidelberg University, Germany
ประวัติการทำงาน
-
ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล