หน้าแรก คณะกรรมการ กวทช. นายประพันธ์ เจริญประวัติ
นายประพันธ์ เจริญประวัติ
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
-
ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)