หน้าแรก คณะกรรมการ กวทช. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
นายเข็มชัย ชุติวงศ์ (67 ปี)
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราภิชาน ประจําคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
LL.M. Harvard University
เนติบัณฑิตไทย
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (เกียรตินิยม )
ปริญญาตรี
นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
-
อัยการสูงสุด
-
รองอัยการสูงสุด
-
ผู้ตรวจการอัยการ