หน้าแรก คณะกรรมการ กวทช. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประวัติการศึกษา
-
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
-
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี